Krødsherad kommunestyre har vedtatt lokal forskrift om smitteverntiltak gjeldende fra 11.11.2020 kl.18:00

Kommunestyremøte via teams 10.11.2020Kommunestyret vedtok i møte den 10.11.2020, lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Krødsherad. Forskriften vil tre i kraft den 11.11.2020 kl.18:00.

Her finner du sakspapirene for møte

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

 

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Skjenking og alkoholservering følger de nasjonale retningslinjene. Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker, kiosker, bensinstasjoner og kjøpesentre pålegges å organisere menneskeflyten på en slik måte at det er praktisk mulig å opprettholde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Munnbind skal brukes i tros- og livssyns hus der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ved fysisk aktivitet.

 

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Krødsherad kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Krødsherad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig så langt det lar seg gjøre.

 

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

 

§ 6 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:

  • Idrettshaller
  • Samfunnshus og grendehus
  • Svømmehall
  • Ungdomsklubb
  • Kulturskole
  • Bibliotek

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Dette gjelder uansett for de som er 20 år eller eldre. For barn og unge under 20 år er det unntak der det er mulig å tilrettelegge for hensiktsmessig smittevernavstand og være utendørs. Dette gjelder for de som bor i Krødsherad.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.  

 

§ 7 Ansvar

Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

§ 8 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 11.11.2020 kl.18:00, og gjelder inntil videre. Formannskapet gis myndighet til å fatte videre vedtak i forskriften.