Informasjon om gjenåpning av skoler

Til foreldre/foresatte i skolene i Krødsherad

Skolene åpner igjen for elevene i 1.-4. klasse og SFO mandag 27.04. Målet er at også 5.-10. trinn skal komme tilbake til skolen før sommeren. Vi jobber nå med smittevernveilederen som ble offentliggjort mandag ettermiddag og som gir oss mulighet til å ta imot elevene på en trygg og god måte.

Vi er i ferd med å legge bak oss fem uker vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle, og vil fortsette å prege samfunnet i lang tid framover! Skolene ble stengt for alle fredag 13. mars. Vi har hatt et omsorgstilbud gående i disse ukene (også i påskeuka) for elever og familier med forskjellige behov. Dette tilbudet vil vare til og med fredag 24. april. Tilbudet har vært gitt i Noresund barnehage og Krøderen skole, og vi har gjennom dette skaffet oss nyttig erfaring og kunnskap med smittevern som kommer godt med når skolene nå gradvis åpner.

Lærerne har jobbet mye i disse ukene og holdt skolen i gang med digital undervisning. Vi erfarer at lærerne har samarbeidet mer enn noen gang tidligere, også på tvers av skolene. Og vi har hørt at elevene har vært aktive og holdt kontakten med sine klassekamerater.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å gjenåpne skolene fra mandag 27. april. Dette forutsetter at vi følger smittevernveilederen, noe vi jobber med nå og fram til åpningen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi elevene gode betingelser for læring og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at skolen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning. Vi har som mål at det skal føles trygt for deg som forelder å sende ditt barn til skolen og SFO.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant elever i skoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold

 å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig

 å være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO

 å ha undervisning og samlinger i faste og mindre grupper

 å holde god avstand til hverandre

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Alle ansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning på mandag i samarbeid med helsesykepleier.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen
andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Elever i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar du direkte med din fastlege og skolen. Se for øvrig smittevernveilederen som har mye
informasjon om dette angående barn og voksne.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i skolen – hverken barn eller
voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme
vende tilbake.

For at skolene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av elevene eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte på skolen eller SFO. Det er viktig at
hjemmet gir beskjed dersom eleven ikke kommer til avtalt tid. De ansatte i skolene vil bli
disponert på en litt annen måte enn vanlig for å komme smittevernveilederen i møte.
Åpningstiden i SFO vil i tida framover bli kl. 07.45-15.45.

NB! For å kunne organisere dagene best mulig trenger vi en kartlegging og påmelding for
de to neste ukene som gir oss et bilde av behovene når vi nå foretar en kontrollert
gjenåpning. Vi trenger også en oversikt over behov for skolebuss. Se helt til slutt i dette
skrivet mer om kartleggingen.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene 27. april, kan du sende ditt
spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med personlige eller
sensitive opplysninger tas direkte med skolen. Oppvekstsektoren har et tett og nært
samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barnehager
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Kartlegging av skolegang og behov for plass på SFO i Krødsherad kommune

Smittevernveilederen pålegger oss å organisere hverdagen i skolene på en annen måte enn normalt: Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen og det skal ikke arrangeres større fysiske møter eller samlinger.

Dette er viktig for både elever og personale, men det utfordrer bruk av bemanning i skole og SFO, og det betyr noe kortere åpningstid på SFO.
Vi ønsker å ivareta flest mulig med et fokus på elevene og organisere tilbudet etter barnas
behov for relasjoner og omsorg i samsvar med smittevernveilederen.

Veilederen sier også noe om skoleskyss:
 Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Elevene må
holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Vi ber dere derfor om å gi oss beskjed dersom følgende er tilfellet:
- Eleven kan ikke møte i det skoletilbudet som gis da eleven og/eller hans nærmeste familie
har helse som gjør at de er i risikogruppen. Legeattest sendes skolen.
- Eleven har et helt nødvendig behov for SFO-plass
- Eleven må benytte skolebusstilbudet

Frist: Så fort som mulig, og seinest innen torsdag 23.04. kl. 12.00.

Sendes til følgende e-post:
Krøderen skole/SFO – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no
Noresund skole/SFO – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no

 

Barnets navn: ______________________________________ Skoleskyss (sett kryss):

Foresatte: ___________________________________________________________________

Uke 18 – 27.-30. april
Dager Tidspunkt i SFO Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Uke 19 – 4.-8.mai
Dager Tidspunkt i SFO Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag