Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er satt sammen av både tillitsvalgte for de ansatte og politikere som arbeidsgivere, og skal behandle saker av overordnet strategisk betydning som angår saker mellom arbeidstagere og arbeidsgiver. 

Formannskapet i Krødsherad fungerer arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)