Motorferdsel i utmark

Søknadsfrister:

 • Barmarkssesong: 1. mai
 • Vinterkjøring: 1. november

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til ”anerkjente” nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres gjennom loven.

Ønsker du allikevel å bruke motorkjøretøy i utmark eller vassdrag, må du søke kommunen om dispensasjon for dette.

Søknadsskjema finner du her

For mer info om regelverket knyttet til motorferdsel, se de ulike fanene under. 

Definisjonen av motorferdsel, utmark og vassdrag

Lov om friluftslivet § 1a definerer hva som er utmark og hva som er innmark:

"Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark."

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2 definerer motorferdsel, utmark og vassdrag:

"Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark.

Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer."

Om motorferdselloven og forskriftene om motorferdsel

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til ”anerkjente” nytteformål.

Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres gjennom loven.

Loven angir generell adgang til bruk av motorkjøretøy så vel på sommerføre som vinterføre til følgende formål:

 1. politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
 2. offentlig post- og teletjenester,
 3. nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,
 4. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
 5. anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
 6. rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.

Følg denne linken til Motorferdselloven på Lovdata sine sider.

Utover det som loven direkte hjemler er det laget en nasjonal forskrift som ytterligere spesifiserer formål der det er adgang til bruk av motorkjøretøyer:

På barmark gjelder det følgende formål:

 • Transport ved jakt
 • Oppsyn/tilsynstjeneste (utvidet)
 • Fiskekultiveringstiltak (kalking, fiskeutsetting m.m.)
 • Veger og større anlegg (utvidet) 

På vinterføre åpner forskriften for adgang til bruk av motorkjøretøy til følgende formål:

 • Nødvendig transport og drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk
 • Preparering av skiløyper/skibakker
 • Vitenskapelige undersøkelser
 • Vedtransport fra egen eiendom til bopel 

NB! Kommunen kan gi nærmere bestemmelser for kjøring som er tillatt etter loven, for eksempel områder, traséer, sesonglengde, utstyr m.m. Kommunen kan imidlertid ikke forby kjøring til de i forskriften angitte formålene.

Følg denne linken til Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. på Lovdata sine sider.

I Krødsherad kommune har vi i tillegg til det nasjonale lovverket vedtatt en kommunal forskrift som regulerer motorferdsel på vassdragene, landing med luftfartøyer og restriksjoner i forhold til sårbare naturområder.

Følg denne linken til Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Krødsherad kommune, Buskerud.

Kommunens roller i forhold til motorisert ferdsel i utmark

Kommunene har flere roller i forhold til motorisert ferdsel i utmark. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter fastsetter kommunens myndighetsområder:

 • Behandle søknader om dispensasjon, samt fastsette vilkår for dispensasjoner.
 • Lage kommunale forskrifter for motorferdsel i utmark
 • Innarbeide motorferdsel i kommuneplan/reguleringsplan
 • Rapportering til overordnet miljøvernmyndighet
 • Informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeide 
Dispensasjon

Kommunene kan gi dispensasjoner til kjøring med snøscooter utover det som er direkte tillatt etter lov og nasjonal forskrift når det foreligger ”anerkjente” nyttebehov. De vanligste formålene er:

 • Ervervsmessig kjøring for fastboende
 • Vedkjøring fra andres eiendom
 • Hyttetransport (proviant, utstyr, materialer, persontransport)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (utleiehytter, næringsmessig jakt og fiske)
 • Skogsdrift (reparasjoner, til/fra hogstfelt m.m.)
 • Kjøring av funksjonshemmede
 • ”Kombiformål” 

Søknader til disse formålene blir stort sett imøtekommet, men det er vanlig at det stilles vilkår til utøvelsen av ferdselen, som for eksempel:

 • Slede skal være påmontert.
 • Spesielle begrensninger i forhold til biologisk mangfold
 • Tidspunkt for kjøring
 • Avgrensning av omfang (ant. turer)
 • Hensyn til friluftslivsinteresser m.m. 

Erfaringen med de som søker dispensasjoner er gode. Det er bare unntaksvis at det kommer klager eller henvendelser som angår de som har fått innvilget dispesasjon. Langt verre er det med de som aldri søker!

Kommunen kan gi dispensasjoner til andre kjøreformål dersom særlige grunner foreligger. Det skal være gode grunner, som ikke relateres til fornøyelseskjøring, for at kommunen skal gi dispensasjon.

Ønsker du å søke kommunen om dispensasjon, fyll ut skjemaet "Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag" (PDF, 33 kB)Send skjemaet til Krødsherad kommune, se adresser til høyre. 

Grunneiers rolle i forhold til motorferdsel i utmark

Som grunneier har du stor bestemmelsesrett mht. motorferdsel på egne veier og i utmarka. Du kan for eksempel nekte skiforeningen å preparere løyper i din skog eller forby naboen å kjøre over din grunn når han skal frakte ut ved fra egen skog.

Du kan imidlertid ikke innvilge deg selv tillatelser som ikke er hjemlet i lov og forskrift. Husk at bevisbyrden for at du kjører lovlig er din, dersom du blir stoppet av politiet. Er du i tvil om dine rettigheter, kontakt kommunen.

 

Opphevelse av vannscooterforskriften

Vannscooterforskriften ble opphevet fra 18. mai 2017 . Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med  motoriserte småbåter. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i motorferdselloven. Motorferdsel, herunder bruk av vannscootere, i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer er ikke tillatt. Vannscootere er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunens lokale forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag har fastsatt visse regler for ferdsel på den delen av innsjøen Krøderen som ligger innen Krødsherad kommunes grenser, blant annet følgende:

 • I en 100 m bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser, er største tillatte hastighet 6 knop. Utenom disse soner er største tillatte hastighet 30 knop.
 • Start og landing i forbindelse med vannskisport er forbudt i en 100 m bred sone innenfor og i en 100 m sone utenfor følgende badeplasser: Skinnesmoen, Støa, Herdingrudmoen, Storesand, Norelandet, Råen, Glesne (Lokallandet), Ørgenvika, Ørpen, Green og Sunneberga.

I forskriften heter det videre at ferdsel med motorfartøy på andre vann enn Krøderen er ikke tillatt i Krødsherad kommune. Ved eventuell dispensasjon fra dette forbudet skal hastigheten begrenses til 6 knop. Se forøvrig punktet om dispensasjon over. 

Følg denne linken til Kommunens lokale forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan sende søknadsskjema elektronisk så kan du benytte skjemaet du finner her - "Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag" (DOCX, 49 kB)

Kontaktinfo

Mette Hågensen
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 48 28 13 94
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund