Informasjonsbrev datert 15.02.19 om innføring av vannmålere

INFORMASJONSBREV NUMMER 2 OM INNFØRING AV VANNMÅLERE

                                                                                               Noresund 15.02.2019.

Vedrørende innføring av vannmåler

Krødsherad kommunestyre har vedtatt innføring av vannmålere. I etterkant av informasjonsbrev utsendt i romjula 2018 har kommunen mottatt noen henvendelser som nå besvares.

Hovedårsaken til at Krødsherad kommune innfører vannmålere hos alle abonnenter, er prinsippet om at den enkelte abonnent skal betale for sitt eget forbruk av vann. De som har vannmåler i dag, må også sette inn ny vannmåler fra kommunen. Dette skyldes at ny vannmåler skal kunne avleses automatisk, noe eksisterende vannmålere ikke er.

Som nevnt i forrige informasjonsbrev er det inngått kontrakt med Venåsen Rørservice AS om installering av vannmålere. Motivasjonen for å inngå en slik avtale er at det oppnås stordriftsfordeler og lavere pris for den enkelte abonnent. Kostnaden for dette fordeles over 10 år på årsgebyret.

Den praktiske gjennomføringen av arbeidet vil foregå ved at Venåsen tar kontakt med den enkelte abonnent for å gjøre nødvendige avtaler for installeringen. Før arbeidet gjennomføres vil det bli avklart hvorvidt det er behov for å gjøre tilpasninger utover standard montasje. Det vil bli tatt bilder både før og etter utført arbeid hos den enkelte abonnent. Kommunen har anskaffet en vannmåler med konsoll. Konsollen vil bli monterer i de husstander hvor dette er praktisk mulig. Kommunens entreprenør vil søke en praktisk og økonomisk installasjon i dialog med den enkelte abonnent. Større bygningsmessige inngrep vil ikke bli utført eller bekostet av kommunen.

Krødsherad kommune starter februar 2019 med installasjon av vannmålere i kommunale bygg og boliger. Dette utgjør ca. 10 % av abonnentene i kommunen. Gjennom dette arbeidet vil kommunen verifisere rutinene i prosjektet før man starter med installasjon hos private abonnenter. Abonnenter anbefales å følge med på Krødsherad kommune sin hjemmeside på internett da oppdatert informasjon vil bli lagt ut der.

Det har kommet spørsmål om muligheten til å gjøre avtale med annen godkjent rørlegger. Kommunen åpner for en slik løsning. Det innebærer imidlertid at alle installasjonskostnader må dekkes av abonnenten selv. Den abonnent som velger dette må selv sørge for: 

  • Å gjøre avtale med godkjent rørlegger, og melde i fra om dette til kommunen.
  • Å hente ut vannmåler fra kommunen sitt lager.
  • At det sendes over nødvendig informasjon til kommunen umiddelbart etter fullført installasjon.

Siste frist for gjennomføring av ovennevnte er 31.12.2019.

Abonnenter som velger å installere vannmåler i privat regi vil ikke bli belastet med installasjonskostnad (over gebyret) som kommunen betaler sin entreprenør.

Tekniske spørsmål

Det har kommet spørsmål om kommunene kan kreve at det monteres tilbakeslagssikring. Dette kravet kom i 1987 gjennom byggteknisk forskrift, og er videreført i senere oppdateringer. I Krødsherad kommunestyre ble dette kravet vedtatt i kommunestyresak 30/09 basert på «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra Kommunesektorens organisasjon (KS). Årsaken til krav om tilbakeslagssikring er å hindre at vann fra en abonnent skal renne tilbake til vannledningsnettet og potensielt kunne forurense vannforsyningen til fellesskapet, noe som er forbudt i henhold til Forurensingslov og Forurensningsforskrifter.

Krødsherad kommune mener det er fornuftig at alle hus har tilbakeslagsventil, og legger opp til at dette monteres hos alle. Dette kravet kan imidlertid ikke pålegges for hus bygget før 1987. De som faller innunder denne kategorien og ikke ønsker tilbakeslagsventil må melde dette skriftlig til kommunen. Det er i den forbindelse viktig å understreke at hver enkelt abonnement har et selvstendig ansvar for å sørge for at det ikke oppstår vannforurensing som følge av forhold ved egen eiendom.

Det har også kommet spørsmål om nødvendigheten av ekspansjonskar. Det er sånn at vann som varmes opp i varmtvannsbereder vil ekspandere. Ved montering av tilbakeslagsventil vil ikke dette vannet presses tilbake til offentlig ledningsnett, men finne nye veier. Alle varmvannsberedere skal være installert med en sikkerhetsventil for å slippe ut vann (jfr. teknisk forskrift). Denne skal kunne åpnes dersom trykket i berederen stiger, og vann som kommer ut skal ledes til sluk. For å hindre at overtrykk ledes gjennom sikkerhetsventil, kan det monteres en liten ekspansjonstank for å samle opp vann. Det er ikke et krav i teknisk forskrift eller i abonnentvilkårene til dette, men det er en anbefalt løsning. Uavhengig av innføring av vannmåler og tilbakeslagsventil er sikkerhetsventil med drenering til sluk et privat anliggende. Det samme er et eventuelt behov for ekspansjonstank. Den enkelte abonnent har ansvaret for at sitt rørsystem med tilhørende komponenter er i forskriftsmessig stand.

Nedenfor viser Figur 1 en prinsippskisse om hvordan et komplett vanninntak kan se ut, med flere av de omtalte komponenter. Figur 2 viser hvordan kommunen sin konsoll og vannmåler ser ut. Vannmåleren er ca. 10 cm i diameter, og konsollen har en lengde på ca. 40 cm. Konsoll er praktisk fordi abonnenten får ny stoppekran, samt at det forenkler fremtidig bytte av vannmåler, noe som er forventet ca. 15 år etter førstegangsinstallasjon. Som beskrevet over blir konsoll montert hos de abonnenter hvor dette er praktisk mulig.

Prinsippskisse (trykk på bildet for å forstørre)Bilde av vannmåler med konsoll (trykk på bildet for å forstørre)