Kravspesifikasjon Strøing

Kravspesifikasjon

1. Arbeidsbeskrivelse

1.1 Generelt

Veger og plasser skal strøs i full bredde.

Vegbredden varierer fra 3 meter til 6,5 meter. Gang-/sykkelveger, fortau varierer fra 1 meter til 3 meter. Det er Leverandør sin plikt å undersøke klima- og værforhold for de områder han har ansvar for. Områder med store høydeforskjeller kan ha store variasjoner i nedbørsmengden/temperatur.

Strøing kan iverksettes etter en vurdering fra Leverandør eller på bestilling fra Oppdragsgiver.

Strøing skal utføres dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme frem. Fortau, gang- og sykkelveg skal også strøs slik at syklister og rullestolbrukere kan ferdes trygt.

Støvbinding skal kun iverksettes på bestilling fra Oppdragsgiver, støvbinding skal være iverksatt senest 5 virkedager etter bestilling.

Leverandør er selv ansvarlig for at disse krav overholdes til en hver tid.

Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på Leverandørens regning hvis disse krav ikke overholdes.

Leverandør er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper for at dette krav skal opprettholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre.

 

1.2 Tekniske krav

Strømiddel:

Naturgrus eller knust masse i fraksjon 0-4 mm.

Ca. 200 gram per m2 per strøing.

 

Støvbindemiddel:

Kalsiumklorid, CC road®

Ca. 0,75 kg per løpemeter veg, en støvbinderunde tilsvarer ca. 22 tonn.

 

1.2 Prioritering ved strøing

Veger:

Hovedveger i boligfelt og hovedveger for øvrig prioriteres før mindre trafikkerte veger når det er nødvendig å foreta en prioritering.

Ved strøing av prioriterte veger bør ikke forholdene på andre veger forverres.

 

Gang-/ sykkelveger:

Alle gang- og sykkelveger: før kl. 07.30. Helligdager skal alle gang- og sykkelveger være strødd før kl. 09.00.

 

Plasser:

Følgende plasser skal prioriteres og være strødd før de oppgitte tidspunkt:

Sted

Tid

Kryllingheimen                     

Før kl. 06.30

Barnehager

Før kl. 06.30

Kommunehuset

Før kl. 07.00

Noresund renseanlegg

Før kl. 07.00

Alle skoleplasser

Før kl. 07.30

Alle gangveger

Før kl. 07.30

Veger, snuplasser og møteplasser

Før kl. 08.00

 

Ved skolene og barnehagene skal det ikke foretas strøing i skoletiden og når barnehagene er åpne, uten avtale med rektor/barnehagestyrer.