Pakkeforløp barn og unge

Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

  • informere, veilede og gi råd til pasient og ev. foreldre om pakkeforløp psykisk helse og rus
  • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
  • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres mål, ressurser og behov
  • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
  • sikre samordning av tjenestetilbudet
  • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
  • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
  • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

Ledende helsesykepleier er forløpskoordinator i kommunen

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 92 87 70 09