Redusert foreldrebetaling i barnehagene

På utdanningsdirektoratet sine sider kan du lese mer om foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling

Stortinget har innført en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling.  Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass. 

Ordningen er søknadsbasert. Det innebærer at den som mener seg omfattet av ordningen selv må levere søknad til Krødsherad kommune.  Dette gjelder både de som har plass i kommunale og i private barnehager.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.  Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.  Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller som har felles barn.  Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.  Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.  Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Søknadsprosess

Det er ingen søknadsfrist for ordningen.  Det betyr at søknader kan leveres fortløpende gjennom året.

  • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
  • Søknaden skal inneholde:
    • Siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.
  • Ved søknad om reduksjon på slutten av barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon.  Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år.
  • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse for eksempel på grunn av kort botid i landet, vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse (arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende).
  • Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes i personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.

Du kan søke via digitalt skjema eller pr. post til:

Krødsherad kommune

Sektor for oppvekst

3536 NORESUND

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 583 650 per år.

Her kan du søke via digitalt skjema

Utvider retten til også å gjelde for 2-åringer

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2 åringer.  Det er ennå ikke foretatt noen endring i forskriften, men denne vil bli oppdatert før barnehagestart høsten 2019.

Kontaktinfo

Ingunn Svartås
Styrer Krøderen barnehage
E-post
Mobil 41 68 80 66
Kari Kjensmo
Styrer Noresund barnehage
E-post
Mobil 45 40 51 54
Elin Lesteberg
Styrer Lesteberg Familiebarnehage
Mobil 95 28 13 33