Gratis kjernetid for barnehagebarn fra lavinntektshusholdninger

Les om foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger på utdanningsdirektoratet sin side. 

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timers gratis opphold per uke i barnehagens kjernetid. Kjernetiden regnes fra klokka 09.30 til klokka 13.30. Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 598 825 per år. Ordningen er søknadsbasert. Det innebærer at den som mener seg omfattet av ordningen selv må levere søknad til Krødsherad kommune, både de som har plass i kommunale og i privat barnehage.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Søknadsprosess

Det er ingen søknadsfrist for ordningen. Det betyr at søknader kan leveres fortløpende.

  • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
  • Søknaden skal inneholde siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.
  • Ved søknad om reduksjon på slutten av barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det samme som neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år.
  • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse f eks pga kort botid i landet, vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse (arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende).
  • Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes i personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.

Søknadsskjema for for gratis kjernetid for barnehagebarn fra lavinntektshusholdninger med vedlegg kan sendes via digitalt skjema eller pr. post til: 

Krødsherad kommune
Ringnesveien 10
3536 Noresund

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester

 

Kjersti Aasen
Rådgiver HR
E-post
Mobil 95 91 88 89