Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer

Krødsherad kommune er nå i gang med å utarbeide en temaplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kommunen ønsker gjennom en slik plan å dokumentere og vise frem kulturarven på en tydelig og god måte. Kommunen mener at det finnes et potensial for å ta i bruk kulturarven til lokal og regional verdiskaping, og ikke minst øke kommunens attraktivitet både som bosted og turistmål. 

Et godt redskap for å formidle verdien av kulturminner og kulturmiljøer

En plan for kulturminner og kulturmiljøer kan også være et godt redskap for å formidle verdien av disse, og øke kunnskapen om vår historie og utvikling. Planen kan også bidra til å øke kompetansen på kulturminne- og kulturmiljøfeltet, og synliggjøre en tydeligere fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og formidling av kulturmiljøer.

Kommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling og stedsutvikling vil også forhåpentligvis kunne profitere på en lokal plan for kulturminner og kulturmiljøer. Økende turisme og derav mulig etableringslyst, vil kunne gi sårt tiltrengte arbeidsplasser og nye innbyggere i kommunen.

Hovedmålet med temaplan

Hovedmålet for Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer for Krødsherad er å øke den lokale kompetansen og bevisstheten rundt kulturminner og kulturmiljøer – både hos private og offentlige aktører. Kommunen må gå foran i arbeidet med å ta bedre hensyn til kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal arealforvaltning og behandling av utbyggingssaker.

I forbindelse med utarbeidelsen av temaplanen vil det være en befaring og kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer mandag 25. og tirsdag 26. september. Befaringen av bygninger og kulturmiljøer vil i all hovedsak foregå fra offentlig vei, og vi vil ikke ha behov for å gå inn på privat eiendom. I tillegg vil enkelte kulturminner i utmark bli besøkt og fotografert. Ved behov for en eventuell ytterligere dokumentasjon inne på privat eiendom vil dette skje i samarbeid og forståelse med grunneier.

Vi ønsker medvirkning

I forbindelse med planarbeidet ønsker vi å vite hva dere kryllingene mener. Vi vil i løpet av oktober sende ut en spørreundersøkelse, hvor vi for eksempel ønsker å få innsikt i hvilken kulturarv som er viktig for deg.