Sesongvaksinering høsten 2023

Høstens og vinterens perioder med luftveisinfeksjoner er så smått i gang, og vi forventer flere bølger med luftveisinfeksjoner i løpet av sesongen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med vaksinasjonsanbefalinger, og disse støttes av Kommuneoverlegen. Vi ønsker så høy vaksinasjonsdekning som mulig.

Vaksinasjon vil beskytte mot sykdom, redusere smitte, redusere sykefravær og sikre god beredskap i helse- og omsorgstjenestene kommunalt og i sykehus.

Krødsherad kommune ønsker å tilby influensavaksine, pneumokokkvaksine og koronavaksine høsten 2023.

 • Influensavaksine og koronavaksine kan tas samtidig.
 • Pneumokokkvaksine og influensavaksine kan tas samtidig.
 • Det bør gå en uke mellom koronavaksine og pneumokokkvaksine

Man kan også velge å bare ta en av vaksinene.

Krødsherad kommune tilbyr vaksinering av voksne på helsestasjonen: 

Du kan bestille time fra og med 10.oktober.

 • Onsdag 25. oktober kl. 08.30 – 14.00
 • Onsdag 1. november kl. 08.30 – 14.00
 • Onsdag 8. november kl. 08.30 – 14.00

 

 

Hva koster det å ta vaksine?

 • Koronavaksinen er gratis.
 • Influensa- og pneumokokkvaksinen må du betale for.

Prisene er ikke fastsatt enda.

Influensavaksine

Det forventes at ca 5-10 % av voksne blir syke med influensa, og ca 20-30 % av barn. Kanskje så mye som 20 % av helsepersonell vil kunne bli syke og sykmeldt. 

Det anbefales vaksinasjon til: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke (gravid 1. trimeter med andre tilleggsrisikoer), premature barn.
 • Barn og voksne med kroniske lungesykdommer, hjerte-karsykdommer (annet enn velregulert blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt og nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom
 • I tillegg anbefales vaksine til: helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Influensavaksine må tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Injeksjonsvaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.

Koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler IKKE at alle skal ta oppfriskningsdose, men følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere - Viktig for alle som er over 75 år
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
   

Om man er i tvil om man bør vaksineres søker man råd hos sin fastlege.

Vaksinering med ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen i oktober.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Det må ha gått minimum 6 måneder siden du fikk forrige koronavaksine.

Pneumokokkvaksine

Barn er bærere av pneumokokkbakterien. Bakterien finnes normalt i nese/svelg. De er friske, men kan få ikke-alvorlige, lettere infeksjoner i ører og bihuler. Friske barn er imidlertid smittereservoar og kan smitte andre. Pneumokokkvaksinering inngår nå i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette har redusert alvorlige infeksjoner (lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse) i alle aldersgrupper. Vaksine er viktig for å beskytte mot sykdom, og for å unngå bruk av antibiotika med fare for resistensutvikling ved behandlingsbehov.

Vaksinen gis som engangsdose og revaksinasjon anbefales hvert 6. år.

Risikogruppe er blant annet alder fra 65 år, de som mangler milt, organtransplanterte. Om man er i tvil om man bør vaksineres søker man råd hos sin fastlege.