Kultur- og idrettsstipend i Krødsherad kommune

 

Retningslinjer for å søke om stipend. 

  1. Stipendet kan hvert år tildeles personer som bor i Krødsherad, og som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.
  2. Stipendet er for tiden på kr. 15.000.- og utdeles normalt på kommunestyrets møte i desember.
  3. Enkeltpersoner med bostedsadresse i Krødsherad kan søke om stipend, men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.).
  4. Søkere som ikke tidligere har mottatt kultur- og idrettsstipend prioriteres.
  5. Alle søknader om stipend skal være skriftlige, og søknaden skal gi en beskrivelse av hva stipendet ønskes brukt til, i tillegg til utfyllende informasjon om søkeren.
  6. Stipendsøknader behandles av sektor for oppvekst og kultur, og legges fram for kommunestyret for vedtak. Det vil bli lagt vekt på innsats, resultat, bakgrunn, framtidsutsikter og videre planer.
  7. Tildelt stipend forutsettes brukt innen ett år etter utdeling, og en kort rapport på hvordan stipendet er brukt skal sendes kommunen  på e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no innen utgangen av året. Ubrukte midler skal tilbakeføres til kommunen.
  8. Søknad sendes krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no innen 10. desember og merkes: Søknad kultur- og idrettsstipend.
  9. Personer kan tildeles kultur- og idrettsstipend ved kandidatinnspill fra 3. person. Krav til dokumentasjon og rapportering vil da ikke være gjeldende.

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823