Informasjon ang. barnehagetilbudet etter sommerferien

Barnehagene kan nå planlegge for en mer normal barnehagehverdag med tanke på koronasituasjonen, sier Utdanningsdirektoratet. Vi har gått fra rødt til gult nivå i FHI’s trafikklysmodell, og det forventes at vi vil være det lenge ifølge kommuneoverlegen.

Dette betyr at vi fortsatt vil ha smitteverntiltak i gang som gjør at vi ikke er tilbake der vi var i mars. Barna kan nå være sammen i en hel avdeling, men ikke blandes med barn fra andre avdelinger. Dette handler mest om smittesporing dersom det skulle bli et utbrudd av smitte i vår kommune. Smittespredning har det ikke vært, og vi har fortsatt ingen påvist smittede i Krødsherad.

For barnehagene betyr dette at ansatte ikke kan gå mellom avdelingene/kohortene. Sammenslåing på tvers har vært vanlig før korona-krisen, men dette kan vi ikke praktisere med nåværende smittevernregler. Vi må i matsituasjoner holde avstand og ha tilsyn nok. Dette krever at vi har nok personale tilstede. Ansatte har også fått mer ansvar for renholdsoppgaver gjennom dagen.

Smitteverntiltakene har resultert i svært lite sykdom generelt blant barn og voksne, og dette vil vi ta med oss i fortsettelsen. Vi tror at god håndhygiene, forsterka reinhold og det at syke personer ikke skal være i barnehagen er kommet for å bli.

På denne bakgrunnen blir vi fortsatt nødt til å begrense åpningstida noe, men vi vil likevel øke med ytterligere 30 min etter sommerferien.

Ny åpningstid fra august vil være 07.15 til 16.15.

For å klare dette med eksisterende bemanning må barna fortsatt ha spist frokost hjemme før de kommer til barnehagen og at de skal ha med matpakke.

Vi går raskt mot sommer og dessverre muligheter for at koronaviruset skal få nytt fotfeste i landet, og kanskje også her hos oss. Det må vi alle gjøre vårt til at ikke skjer. Dersom det skulle komme nye utbrudd er vi mye mer forberedt enn vi var i mars. Vi veit hva vi kan gjøre for å begrense smittespredning og kan raskt innføre tiltak som virker som bl.a redusert åpningstid og inndeling i mindre kohorter. Jeg kan ikke love noe, men en generell nedstengning av barnehagene som ble gjort i mars blir antakelig ikke aktuelt. Det kommer helt an på hva som skjer – særlig i sommer.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke foreldre og foresatte for tålmodighet og innsats for at barna skulle være minst mulig skadelidende i denne krisen. Dere har hatt barna i fokus og gitt dem masse omsorg. God sommer!

 

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune