Høring - planprogram for områderegulering av returpunkter og gjenvinnings-/omlastingsstasjon

Formannskapet i Krødsherad kommune vedtok i møte 18.11.2021 å legge planprogram for områderegulering av returpunkter gjenvinnings/omlastingsstasjon for Krødsherad ut på høring og til offentlig ettersyn ihht. Plan- og bygningsloven §12.9

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny renovasjonsordning for fritidsbebyggelse i kommunen, som inkluderer kildesortering. Det legges opp til færre, men større returpunkter for fritidsbebyggelse, og eksisterende konteinere vil erstattes med delvis nedgravde moloker.

Videre planlegges kommunens avfallsmottak å flyttes fra Slettemoen til Redalen.

Alle plandokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmesider www.krodsherad.kommune.no.

Skriftlige høringsuttalelser sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller på epost til post@krodsherad.kommune.no

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 21.10.2022.

Her finner du plandokumentene