Høring - Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr

Krødsherad kommune har en gjeldende lokal forskrift fra 2018. Det er behov for å revidere denne for å sikre dagens regelverk. 

Vann- og avløpsgebyrene i Krødsherad kommune bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har etter forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyrer i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en femårsperiode. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. Kommunestyret har imidlertid adgang til å subsidiere offentlig vann og avløp. 

I forslag til ny forskrift er de fleste endringene revideringer av dagens forskrift for å være i tråd med regelverket. Det vil si at det er minimalt til ingen påvirkning på hvordan gebyret beregnes av forskriftsendringen som foreslås. Kommunen opererer med to gebyrområder, hvor Norefjell vann- og avløpsselskap AS (NVA) forvalter det ene området. Når forskriften og dette dokumentet omtaler kommunen gjelder bestemmelsene for NVA også.

Krødsherad formannskap fattet følgende vedtak i møte den 30.11.2203, sak 150/2023:

Vedlagte forskrift sendes på høring etter Forvaltningsloven §37.

Forskrift vann- og avløpsgebyr 2023
Tittel Publisert Type
Krødsherad kommune - VA-forskrift for høring (1)

01.12.2023 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Krødsherad kommune - VA-forskrift for høring (1).PDF
For høring - Lokal forskrift - Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Krødsherad kommune (4)

01.12.2023 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned For høring - Lokal forskrift - Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Krødsherad kommune (4).PDF

 

Høringsfristen er 1.mars 2024.