Høring - Endring av skolestruktur og stedsvalg

 Høringsbrev

– Endring av skolestruktur og stedsvalg

Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 om å igangsette formell prosess for mulig skolestrukturendring. Oppdraget kom i forlengelsen av kommunestyrets vedtak av 29.10.20 om å prosjektere ny felles skole for alle elever i grunnskolen beliggende på Noresund. Denne høringen, som omhandler skolestruktur og stedsvalg, står imidlertid på egne bein løsrevet fra prosjekteringsvedtaket. Kommunedirektøren legger opp til at denne saken behandles i forkant av at saken om prosjektert ny Noresund-skole kommer opp. Mulige utfall er at dagens skolestruktur med skoler både på Krøderen og Noresund består, eller at det etableres ei felles Krødsherad-skole på et av stedene og at dagens to skoler legges ned.

Som en oppfølging av vedtaket sender kommunedirektøren med dette «Endring av skolestruktur og stedsvalg» ut på høring. Kommunestyret oppløste i 24.02.2000 daværende skolekretsgrenser i kommunen. Nå er det skolestruktur og eventuell skolenedleggelse som skal drøftes. Dette er viktige saker for lokalsamfunnet, og det forvaltningsrettslige prinsippet om at berørte parter skal gis anledning til å fremme sine synspunkter legges til grunn. Gjennom denne høringen inviteres det og legges til rette for at dette kan oppfylles.

Litt om skolenedleggelse, endring av skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelser

knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre presisert at siden skolestruktur og eventuelle kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om skolenedleggelse fattes. I tillegg må elevrådet få uttale seg. Også andre, som fag-foreninger til de som arbeider ved skolen, leietakere og alle andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.

Saksgang

Saksgangen legger opp til følgende framdrift:

 • Høringsbrevet sendes ut 21.12.2020.
 • Høringsfristen settes til 21.02.2021.
 • Høringssvarene vil bli innarbeidet i saken om skolestruktur, og være en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget.
 • Det planlegges med at saken fremmes for kommunestyret i mars 2021.

Saksopplysninger

Saker om skolestruktur og skolebygg har regelmessig blitt behandlet i kommunestyret over en lang periode. De siste behandlingene har vært i februar 2018, februar og juni 2019, mars, april og oktober 2020. På overordnet nivå i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2020, er geografisk plassering av skoletilbudet en del av kapittelet «Å bo i Krødsherad».

I kommunestyrets sak 6/18 ligger det ved en utredning om grunnskolen i Krødsherad fra 2016. Her finnes det en oversikt over skolestrukturen i Krødsherad gjennom de siste 60 årene. Denne gjengis her: 

Krødsherad har i dag to grunnskoler. Noresund skole er barneskole med klassetrinn fra og med første til og med sjuende trinn. Krøderen skole er kombinert barneskole og ungdomsskole fra og med første til og med tiende trinn.

 • 21. januar 1958 vedtok Krødsherad kommunestyre å legge ned grendeskolene i bygda og opprette to nye skolekretser; Krøderen og Noresund. Delet mellom de to nye kretsene gikk ved Bjøreelva, og mellom Søndre og Nordre Green. Det ble vedtatt å bygge to nye sentralskoler. De to nye skolene sto klare til bruk i august 1959. Det var tilbud om framhaldsskole på Krøderen. Ønsket man å gå videre i realskole og gymnas, gikk veien ut av bygda.
 • Høsten 1971 ble det innført 9-årig skole i Krødsherad. Ungdomsskolen, den gang 7., 8. og 9. trinn, ble lokalisert til Krøderen. Tilbud om framhaldsskole ble avviklet.
 • 17. april 1986 vedtok Krødsherad kommunestyre å justere skolekretsgrensene slik at delet på vestsiden av fjorden gikk øst for Haslerud gård og Hovden, og at delet på vestsiden av fjorden gikk øst for Søndre Green og Grenslia.
 • 24. februar 2000 vedtok Krødsherad kommunestyre å oppheve skolekretsgrensene i Krødsherad.
 • I samme møte, 24. februar 2000, vedtok Krødsherad kommunestyre at klassedelingstallene fastsettes årlig med grunnlag i en pedagogisk vurdering, samt innenfor gjeldende bestemmelse i Opplæringsloven. Det innebar i realiteten at ambisjonen om fulldelte barneskoler i Krødsherad ble forlatt.
 • I forbindelse med behandling av Krødsherad kommunes driftsbudsjett for 2004 fattet Krødsherad kommunestyre 18. desember 2003 følgende vedtak som direkte angikk oppvekstsektoren: Barnehagene reduseres med 120 % stilling og skolene med 300 % stilling ved hjelp av annerledes intern organisering. Innsparing 1 400.000 kr.
 • 17. november 2005 fattet Krødsherad kommunestyre følgende enstemmige vedtak: Dagens skolestruktur opprettholdes. Ut i fra vedtatte rammer er det, som tidligere, sektorens ansvar å forvalte disse til beste for hver enkelt elev. Det betyr en videreføring av tidligere praksis som går på skoleintern fleksibilitet, der de årlige rammer vil være bestemmende for hvordan undervisningen skal organiseres innenfor de muligheter som ligger i de til enhver tid gjeldende bestemmelser og Opplæringsloven.
 • Siden 2005 var skolestruktur på dagsorden i forbindelse med budsjettprosesser for 2008, 2010 og 2011. Kommunestyret fattet 11.11.2010 følgende enstemmige vedtak: Dagens skolestruktur i Krødsherad opprettholdes.

 

I sak 138/20 har kommunestyret fattet følgende vedtak:

Det igangsettes en prosess hvor endring av skolestruktur i Krødsherad er tema. Prosessen følger Utdanningsdirektoratet sin veileder for behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Prosessen skal være gjennomført slik at kommunestyret kan sluttbehandle valg av skolestruktur når oppfølgingen av vedtaket i sak 117/20 fremmes for politisk behandling.

Dersom ytterligere saksdetaljer ønskes finnes de på kommunens nettside eller fås ved henvendelse til Krødsherad kommune - post@krodsherad.kommune.no.

 

Høringsspørsmål

Under stilles spørsmål om sentrale forhold rundt skolestruktur og stedsvalg. Det er ønskelig at alle tilkjennegir sin mening om dette. Utover dette gis det anledning til å fremme relevante betraktninger om tema som eventuelt ikke faller naturlig under noen av spørsmålsstillingene.

 

Dagens skolestruktur - fordeler og ulemper for

 • Elever/barnefamilier
 • Det pedagogiske tilbudet
 • Lærere og øvrige medarbeidere
 • Lokalsamfunnet
 • Annet

Ei felles skole i kommunen – fordeler og ulemper for

 • Elever/barnefamilier
 • Det pedagogiske tilbudet
 • Lærere og øvrige medarbeidere
 • Lokalsamfunnet
 • Annet

Felles skole Krøderen – fordeler og ulemper for

 • Elever/barnefamilier
 • Det pedagogiske tilbudet
 • Lærere og øvrige medarbeidere
 • Lokalsamfunnet
 • Annet

Felles skole Noresund – fordeler og ulemper for

 • Elever/barnefamilier
 • Det pedagogiske tilbudet
 • Lærere og øvrige medarbeidere
 • Lokalsamfunnet
 • Annet

Høringsinstanser

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på Krødsherad kommunes hjemmesider, og på kommunens profil på Facebook.

Skolestruktur og eventuelle skolenedleggelser vil i stor grad berøre elever, ansatte, foreldre/foresatte og nærmiljø. Følgende grupper inviteres derfor særskilt til å avgi høringssvar:

 • Skolenes elevråd
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Delta
 • Skolenes FAU’er
 • Kommunalt FAU
 • Ungdomsrådet
 • Krøderen vel
 • Noresund vel
 • Krødsherad idrettslag
 • Stiftelsen Krødsheradhallen
 • Rådet for funksjonshemmede
 • Viken fylkeskommune

Høringsuttalelser bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak: post@krodsherad.kommune.no. Høringen bes merket: «Høring - Endring av skolestruktur og stedsvalg». Høringsfrist: 21.02.2021

 

 

Med vennlig hilsen

Stig Rune Kroken, kommunedirektør                     Børre Jensen, oppvekstsje