Høring - Endring av skolestruktur i Krødsherad og organisering av skoleuka

Krødsherad kommune er opptatt av god kvalitet på skoletilbudet, og i den forbindelse er din stemme viktig. Derfor sendes det nå ut to høringer om svært sentrale forhold som vil påvirke elevenes skolehverdag og elevenes læringsutbytte. Fristen for å avgi høringssvar er 1. april, og vi oppfordrer alle til å ytre sin mening. Sakene er planlagt avgjort i kommunestyremøtet den 2. mai 2024. 

HØRING – SKOLESTRUKTUR

«Skolesaken» fant sin endestasjon 14.12.2023. Kommunestyret besluttet da å realisere prosjektet på Noresund skole, og samtidig legge en del av skoleløpet til Krøderen. I vedtaket står det blant annet følgende: 

….prosjektere en skole på Krøderen for enten fortrinnsvis en samlet 8-10 eller en samlet 1-4. Resterende klasser blir i det nye bygget på Noresund». 

For å kunne beslutte om hvorvidt ungdomsskoletrinnet (8. – 10. klasse) eller småskoletrinnet (1.-4.klasse) skal plasseres på Krøderen, ønsker vi å høre din mening. Det har tidligere i prosessen vært gjennomført omfattende høringer som har tatt for seg mange sider knyttet til skolestruktur. Nå avgrenser vi temaet til å handle om følgende to alternativer:

 1. Hvilke fordeler og ulemper vil kunne oppstå ved å ha ungdomstrinnet (8.-10. klasse) på Krøderen for:
 • elever/barnefamilier?
 • ansatte?
 • det pedagogiske tilbudet?
 • lokalsamfunnet?

 

     2. Hvilke fordeler og ulemper vil kunne oppstå ved å ha småskoletrinnet (1.-4. klasse) på Krøderen for: 

 • elever/barnefamilier?
 • ansatte?
 • det pedagogiske tilbudet?
 • lokalsamfunnet?

 

Det er viktig å orientere om at skolen på Krøderen vil prosjekteres med en renovering evnt. påbygg, slik at skolebygget også der vil kunne ha en tilfredsstillende kvalitet. 

Du kan sende dine innspill til kommunen via elektronisk skjema på kommunens nettside eller på epost til kommunens postmottak: post@krodsherad.kommune.no.

Du kan merke dine innspill: «Høring - skolestruktur» 

Høringsfrist: 01.04.2024 

HØRING – ORGANISERING AV UNDERVISNINGSFORLØPET

For at elevene skal kunne ta ut sitt læringspotensial har organisering av undervisningen en viktig funksjon. Dagens organisering av undervisningstiden i Krødsheradskolen er at 1.-4. klasse, samt 5. klasse fram til midten av skoleåret, har 4-dagers skoleuke. Det er etter hvert svært få kommuner som har en slik organisering. Utdanningsdirektoratet fastsetter i forskrift for grunnskolen hvor mange timer elevene skal ha i de enkelte fag fordelt på småtrinn og mellomtrinn. Forskriften fra UDIR setter ikke noe forbud mot 4-dagers uke, men viser til et minimum antall årstimer som skal oppfylles med 5 % fleksibilitet innenfor hvert fag. Dette skjer ikke pr. i dag i Krødsherad. Den kan være flere grunner til dette, men den viktigste grunnen er at timene må fordeles på færre dager. Dette betyr også lengre skoledager for elevene de dagene de går på skolen.

Lærerne har jobbet med dette spørsmålet og lister opp mange argumenter for å gå over til 5-dagers skoleuke. Det mest åpenbare er at antall skoletimer pr. dag for de minste går ned fra 6 til 5. Det er ikke pedagogisk gunstig for verken elever eller lærere å ha så mange timer pr. dag som vi har i dag, mener lærerne. En kortere og mindre intensiv skoledag vil også gi mer tid til samarbeid og pustehull i hverdagen for de ansatte. For elevene vil det bli mer kontinuitet i skolearbeidet gjennom uka, uten et brudd på onsdagene. Dette gjelder for alle elever – både med og uten utfordringer og spesialundervisning. Organiseringen/planleggingen av skoledagen vil bli lettere – ikke minst timeplanleggingen. Lærerne peker også på mulige sosiale konsekvenser og utenforskap. Det nevnes få ulemper med 5-dagers skoleuke. 

FAU mener det er viktig at spørsmålet om fem-dagers skoleuke settes på dagsorden, og stiller seg i utgangspunktet positive til at skoleuka endres.

Høringsspørsmål 

Vi ønsker å høre din mening om dette temaet: 

5-dagers skoleuke – hvilke fordeler og ulemper har dette for:

 • elever/barnefamilier?
 • ansatte?
 • det pedagogiske tilbudet?
 • lokalsamfunnet?

 

Dersom ytterligere saksdetaljer ønskes finnes de på kommunens nettside eller fås ved henvendelse til kommunen - post@krodsherad.kommune.no.

Høringsinstanser 

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på Krødsherad kommunes hjemmesider, og på kommunens profil på Facebook. 

Spørsmål om skolestruktur og skolehverdag vil i stor grad berøre elever, ansatte, foreldre og nærmiljø. Kommunen inviterer derfor spesielt følgende grupper:

 • Skolens elevråd
 • Fagforeningene for de ansatte ved skolene
 • Skolens samarbeidsutvalg og FAU
 • Ungdomsrådet
 • Velforeningene i kommunen
 • Krødsherad idrettslag
 • Stiftelsen Krødsheradhallen
 • Rådet for funksjonshemmede

 

Du kan sende dine innspill til kommunen via elektronisk skjema på kommunens nettside eller på epost til kommunens postmottak: post@krodsherad.kommune.no.

Du kan merke dine innspill: «Høring - Endring av skolehverdagen» 

Høringsfrist: 01.04.2024 

 

Med vennlig hilsen 

Birte Elen Sætrang                                                         Børre Jensen

kommunalsjef Livsløp                                                   rådgiver oppvekst og kultur