Fremtidens grunnskole i Krødsherad

Klikk for stort bildeI desember 2016 fattet Krødsherad kommunestyre vedtak om at administrasjonen i løpet av 2017 skal legge fram et nødvendig grunnlag for en beslutning om framtidig investering, drift og organisering av grunnskolen i Krødsherad. Bygdas to skoler har begge en kjerne fra 1959, og er senere bygd ut i etapper til slik de framstår i dag. Når kommunestyret nå skal fatte en beslutning om framtidens grunnskole, ønsker man å se på skoleanleggene i et nytt 30 – 50 års perspektiv. Kommunestyrets vedtak peker mot et hovedfokus på rehabilitering av dagens skolebygg, men nybygg kan også vurderes. Videre har kommunestyret vektlagt at byggene i tillegg til å være skolebygg også skal inneha funksjoner ut over undervisning; til SFO, bibliotek, kulturarenaer og møteplasser for både barn og voksne utenfor skoletid. 


Arbeidet med å framskaffe et beslutningsgrunnlag har pågått, og vil pågå gjennom store deler av 2017. Arbeidet ledes av rådmannen, og har en prosjektorganisering med Formannskapet som styringsgruppe og referansegrupper bestående av foreldre-/foresatt-representanter, elever og ansatte ved skolene. Det er engasjert et eksternt arkitektfirma for å få vurdert dagens bygningsmasse, samt utarbeide skisser og ideer til hvordan byggene kan videreutvikles til å bli fleksible, funksjonelle og framtidsrettede skolebygg. Dette arbeidet er gjort i nær dialog med ansatte ved skolene. 

Når den endelige politiske saken legges fram vil utredningen fra arkitektfirmaet være et av flere elementer som utgjør beslutningsgrunnlaget. Rådmannens saksutredning vil belyse framtidas grunnskole i Krødsherad innenfor økonomisk-, fag-/pedagogiske, lokalsamfunn- og familieperspektiver. Arbeidet med å etablere et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er i sluttfasen, og det legges opp til en politisk sluttbehandling i november eller desember.