Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute til offentlig ettersyn

Formannskapet har i dag behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. 

Innstillingen til formannskapet skal ligge ute på høring i minst 14 dager før kommunestyret behandler den, jf. kommuneloven § 14-3 fjerde ledd.

Kommunestyret skal behandle budsjettet i møtet 15. desember.

Du finner kommunedirektørens innstilling, saksframlegget og saksprotokollen fra dagens møte under:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 (PDF, 2 MB)

Saksframlegg BUDSJETT 2023 - ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 (PDF, 103 kB)

Saksprotokoll BUDSJETT 2023 - ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 (PDF, 115 kB)