Barnetråkk - barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden!

I forbindelse med planarbeidet - områderegulering for Krøderen - vil det bli gjennomført Barnetråkksregistreringer på Krødsherad skole. Registeringen foretas av elever på 5., 6. og 9.trinn. Kommunen er i lov om planlegging og byggesaksbehandling, kapittel 5, Medvirkning i planleggingen, pålagt å sørge for at også barn og unge blir hørt og deltar i kommunale planprosesser.

Barnetråkk er en metode for å sikre barn og unges medvirkning i kommunalt planarbeid. Barnetråkk hjelper med å bringe barnas synspunkter inn i plankartet. 

Les mer på nettsiden barnetrakk.no

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Barnetråkkregistreringene - barn og unge tegner inn:

  • Veier: hvilke veier som brukes til skolen og hvilke som benyttes i fritiden
  • Områder: hvilke områder som benyttes i løpet av året og hvilke aktiviteter de egner seg til
  • Steder: hvilke steder barn og ungdom liker og ikke liker, samt hvilke ønsker de har for endring av disse stedene

Informasjonen som elevene blir bedt om å legge inn er anonym og kan ikke knyttes til de som har lagt det inn. Informasjonen lagres i et digitalt kartsystem som kommunen har tilgang til.

Barnetråkkregistreringene på Krødsherad skole starter 14. mars.

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Hva er barnetråkk?

Barnetråkk er en metode utviklet for å kartlegge barn og unges bruk av nærmiljøet. Gjennom Barnetråkk involveres barn direkte i planleggingsprosesser ved at deres daglige ferder, lek og opphold i nærmiljøet dokumenteres og analyseres. Dette gir verdifull innsikt som kan benyttes for å gjøre byer og lokalsamfunn mer barnevennlige.

Metoden tar utgangspunkt i barnas perspektiv og understreker viktigheten av å lytte til barnas meninger og opplevelser. Ved å kartlegge hvordan barn beveger seg i sitt lokalmiljø, hvilke steder de verdsetter og bruker aktivt, og hvilke barrierer de opplever, kan man identifisere forbedringsområder og tiltak som fremmer barnas trivsel og sikkerhet.

Barnetråkk er et viktig redskap i arbeidet med å skape inkluderende og tilgjengelige lokalsamfunn for alle aldersgrupper. Det anerkjenner barn og unge som viktige brukere av våre felles urbane og rurale rom og bidrar til å sette deres behov og ønsker på dagsordenen i planleggingsarbeidet.

barnetråkk er: 

  • Et nyttig verktøy for planleggere
  • Barn og unges mulighet for deltakelse i samfunnsutviklingen
  • Oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk
  • Planlegging av bebyggelse og infrastruktur som ivaretar barnas behov
  • Dokumentasjon og formidling av barns synspunkter

Hvorfor benytter vi barnetråkk som metode?

Å gjennomføre et Barnetråkk skaper en reell dialog med lokale myndigheter og demonstrerer hva man kan få til ved å delta i samfunnsutviklingen..

Barnetråkk viser elevene hvordan deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan ta vare på rettighetene sine. Gjennom Barnetråkk kan elever enkelt registrere og kartfeste hvordan de bruker sitt nærmiljø. Resultatene oversendes til myndighetene, og på denne måten kan elevene erfare hvordan de kan påvirke gjennom demokratiske prosesser.

LÆREPLANER - «Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.» 

Demokrati og medborgerskap er beskrevet som et av tre tverrfaglige tema i læreplanen. Eksempler fra fag: matematikk og samfunnsfag.

Oversikten under viser plan for medvirkningsaktiviteter fremover.

Oversikt over medvirkningsaktiviteter, forslag til fremdriftsplan - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Hanneke Kloosterman
Rådgiver tettstedsutvikling
E-post
Mobil 95 22 97 86