Norefjell som ett bærekraftig reisemål

Reiselivet på og rundt Norefjell og de 4 kommunene i Norefjellregionen har gått sammen for å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. Dette er et felles prosjekt som involverer alle oss som bor, jobber og besøker Norefjell regionen, både bygder og fjellområder.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. De neste 17 ukene skal vi sammen bruke for å definere hva hvert av bærekraftsmålene betyr for oss i Norefjellregionen. Slik at vi i begynnelsen av mai 2020 har definert de målene som det er viktigst for oss å jobbe med og hva de betyr for oss på og rundt Norefjell.

Vi oppfordrer dere til å ta med barn og unge i familien med inn i diskusjonen. De har en viktig stemme da dette handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Klikk for stort bilde  

Hver uke vil det komme ett nytt mål på listen nedenfor. 

FN`s Bærekraftmål

Mål 1

Klikk for stort bilde For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. 

Vi oppfordrer deg til å sende inn dine tanker om ukas bærekraftsmål  og hva det betyr lokalt her hos oss på og rundt Norefjell til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

For mere informasjon om det globale perspektivet kan du her lese FN’s delmål til mål 1

1.    Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, fortiden målt til under 1,90 dollar om dagen og leve for.

2.    Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

3.    Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare.

4.    Innen 2030 sikre alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.

5.    Innen 2030 bygge motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

 

A.    Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra mange ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, og å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene tilstrekkelige og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre programmer og politikk med sikte på å utrydde alle former for fattigdom.

B.    Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde investering i fattigdomsbekjempende tiltak.

Mål 2

Klikk for stort bilde  Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange.

Norge kommer i global sammenheng ikke så godt ut på dette målet, da vi har en lav selvforsyningsgrad.

Er dette et mål som skal bety noe for Norefjell regionen sitt arbeid med bærekraft?

Vi oppfordrer deg til å sende inn dine tanker om ukas bærekraftsmål  og hva det betyr lokalt her hos oss på og rundt Norefjell til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

 

Delmål til mål 2:

 

2.1          Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i

utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg, næringsrik og

tilstrekkelig mat hele året.

2.2          Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå de

internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn

under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende

mødre og eldre personer.

2.3         Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i

landbruket, særlig kvinner, urfolk, drivere av familiebruk, husdyrnomader og

fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre

produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder

og muligheter for verdiøkning samt sysselsetting utenfor landbruket.

2.4         Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og

innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar

til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer,

ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til

bedre jordkvalitet.

2.5          Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr

samt beslektede viltlevende arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige

frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og

en rettferdig og likelig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og

tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonale avtaler.

2.a         Øke investeringene, blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid, i

infrastruktur på landsbygda, forskning og veiledningstjenester innenfor

landbruket, teknologiutvikling og opprettelse av genbanker for planter og husdyr,

med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland,

særlig i de minst utviklede landene.

2.b         Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -vridninger på verdens

landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle former for

eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarende virkning, i

samsvar med mandatet for Doha-runden.

2.c          Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og deres biprodukter virker etter

sin hensikt, og legge til rette for rask tilgang til markedsinformasjon, blant annet

om matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme svingninger i matvareprisene

Mål 3

Klikk for stort bildeFor å bli bedre kjent med FN's 17 bærekraftsmål, og sammen bryte de ned til hva de betyr for Norefjell og hvilke av målene vi skal la være ledene for utviklingen av Norefjell regionen, har vi idag kommet til mål 3.

Disse målenen er globale, og det kan noen ganger være krevende å se hva de betyr lokalt. Men har du tanker rundt dette målet så send de til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

 

 

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

 

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

Mål 4

Klikk for stort bildeStatsminister Erna Solberg brukte mye tid av sin nyttårstale til å snakke om FN's bærekraftsmål og viktigheten av at vi alle bidrar for å nå felles mål.

Her er talen; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2020/id2684109/

Bærekraftsmålene er globale, og det kan noen ganger være krevende å se hva de betyr lokalt. Men har du tanker rundt dette målet så send de til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

Vi har nå kommet fram til mål 4.

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Mål 5

Klikk for stort bilde Nå har vi kommet til nest siste av bærekraftsmålene, som Viken Fylkeskommune har definert som viktige for å nå sosial bærekraft.

 

Dagens bærekraftsmål å bli kjent med og tenke rundt er Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Viktig for utvikling- Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Kvinner må ha tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter, fordi det er nødvendig for utvikling i et land.

Bærekraftsmålene er globale, og det kan noen ganger være krevende å se hva de betyr lokalt. Men har du tanker rundt dette målet så send de til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

 

Delmål til mål 5

 

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

 

Hva er bærekraftig utvikling?

Kontaktinfo

Ellen Anne Bye
Prosjektleder
E-post
Mobil 489 59 487