Skolebygg, skolestruktur og stedsvalg i Krødsherad

Sakene om nye skolebygg i Krødsherad har med jevne mellomrom vært oppe til behandling i kommunestyret. 

I kommunestyremøtet i desember 2020 ble det vedtatt en åpen høring ang. skolestruktur for at alle sider av saken skulle belyses. Høringen skal behandles som egen sak i kommunestyret i forkant av saken om prosjektering av ny skole på Noresund.

På denne siden samler vi informasjon slik at det skal være enklere å orientere seg på status og saksgang. 

  • Det gjøres opptak av formannskapets møter som legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtene.
  • Kommunestyremøtene streames, disse kan følges direkte via våre nettsider. Opptak fra kommunestyrets møter legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtene. 

 

Den nye ledelsen i Krødsheradskolen

Lars Erik Raaen og Linda Aaskjær vil sammen utgjøre det nye lederteamet for Krødsheradskolen fra 15. mai.

Rektor Odd Henning Bentsen går offisielt av 1.9.2021, men har siste arbeidsdag i kommunen den 30. juni. Han synes det er vesentlig at Lars Erik nå kan begynne jobben med planlegging av skolehverdagen for høsten sammen med Linda.

 - Vi har i dag informert lærerkollegiet vårt om lederstrukturen for den nye Krødsheradskoen i et allmøte, vi er glade for at vi har fått en sterk lederduo med både de rette pedagogiske kvalifikasjoner og de lederegenskapene vi tenker er viktige inn i skolehverdagen, sier Leder for oppvekst og kultur Børre Jensen.

Lars Erik og Linda uttaler selv at de ser frem til samarbeidet og går ydmykt i gang med den store jobben som skal gjøres. 

- Vi må brette opp ermene og skape en meningsfull skolehverdag for elevene, de ansatte og foresatte der trygget, læringsmiljø og samskapning er viktige stikkord, sier de to.

Krødsherad kommune ønsker duoen lykke til med det viktige arbeidet. 

Etablering av styringsgruppe for skole

Bakgrunn for at styringsgruppe for skole ble etablert var følgende vedtak i Kommunestyresak 35/21 fattet den 18.03.2021. 

1.Det utarbeides skisse og kostnadsoverslag for en samlet skole beliggende på Krøderen i tillegg til skisse og kostnadsoverslag som er utarbeidet for en skole beliggende på Noresund.

2. Det legges fram løsninger og kostnadsoverslag for SFO både på Krøderen og Noresund.

3. Skisser og kostnadsoverslag for en skole på Noresund som nå foreligger klargjøres i tråd med de signalene som kom fram i Formannskapsmøtet 11. mars.

4. Midlertidige løsninger og kostnader for drift av skolen i byggetiden, herunder løsninger for kroppsøvning og skysskostnader presenteres så langt det er mulig for begge alternativene. Følgekostnader utredes så langt det er mulig for begge lokaliseringsalternativer.

5. Formannskapet er styringsgruppe for denne prosessen.

6.Utredningene legges fram til politisk behandling med sikte på vedtak i Kommunestyret medio juni 2021 og byggestart så raskt det er praktisk mulig. Det arbeidet som er i gang for utvikling av våre to tettsteder intensiveres og særlig i forhold til det av våre tettsteder der skolen blir lagt ned. En helhetlig gjennomgang av kommunens økonomi frem til 2035, fremlegg med ulike nivåer på renter, og befolkningsgrunnlag innregnes. Alle kostnader blir innregnet.

Her finner du sakspapirer til kommunestyrets møte den 18.03.2021

Det første styringsgruppemøte ble avholdt i forkant av formannskapets møte den 25.03.21 og foregikk via teams. 

Her finner du videoarkiv og sakspapirer fra styringsgruppemøtene.

Saksdokumenter fra behandling i formannskapet 11.03.21 og kommunestyret 18.03.21
Høring og høringsinnspill - endring av skolestruktur og stedsvalg, med høringsfrist 21.02.2021.

Høringsbrev

Høringsinnspill;

 

HØRINGSUTTALELSE -  ELEVRÅDET PÅ BARNESKOLEN - Krøderen (PDF, 336 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  ELEVRÅDET PÅ UNGDOMSSKOLEN (PDF, 74 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  FRA OLADALEN (PDF, 646 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  KRØDSHERAD IDRETTSLAG (PDF, 92 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  NORESUND VELFORENING (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - BARN MED SPESIELLE BEHOV - Steinar Bjerkerud og Inger Marie Aasen Bjerkerud (PDF, 134 kB)

HØRINGSUTTALELSE - BETRAKTNINGER FRA ET NÆRINGSUTVIKLINGSPERSPEKTIV (PDF, 802 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Dan Stensvik (PDF, 120 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Elevrådet Noresund skole (PDF, 74 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Fagforbundet Krødsherad (PDF, 55 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FAU KRØDEREN BARNESKOLE (PDF, 655 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FAU UNGDOMSSKOLEN (PDF, 995 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FORELDRENE I LESTEBERG  (PDF, 964 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Ingvild Stegane Strandbråten og Arild Glesne Strandbråten (PDF, 195 kB)

HØRINGSUTTALELSE - KFAU (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - KRØDEREN VELFORENING (PDF, 105 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Krødsherad ungdomsråd (PDF, 80 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Line Slevikmoen 1.oversendelse (PDF, 1016 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Line Slevikmoen revidert versjon (PDF, 160 kB)

MELDINGSTEKST - Line Slevikmoen (PDF, 78 kB)

HØRINGSUTTALELSE - LISE BJERKERUD OG KRISTIAN TORGERSEN (PDF, 709 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Marit Christin Skinnes og Anders Mjølstad (PDF, 470 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Noen innbyggere (PDF, 275 kB)

HØRINGSUTTALELSE - NOREFJELL RESORT (PDF, 85 kB)

HØRINGSUTTALELSE - NORESUND FAU (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - PERSONALET PÅ KRØDEREN (PDF, 615 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Rektor Krøderen skole Odd Henning Bentsen (PDF, 300 kB)

HØRINGSUTTALELSE - STIFTELSEN KRØDSHERADHALLEN (PDF, 75 kB)

HØRINGSUTTALELSE - SU Krøderen barnehage v/foreldrerepresentanter (PDF, 242 kB)

HØRINGSUTTALELSE - SU Krøderen skole (PDF, 118 kB)

HØRINGSUTTALELSE - UNDERSKRIFTER INNSPILL FRA HTH (PDF, 2 MB)

INVITASJON TIL Å BLI MED PÅ INNSPILL HTH (PDF, 6 MB)

HØRINGSUTTALELSE - Utdanningsforbundet i Krødsherad UDF 19022021 (PDF, 365 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Utdanningsforbundet Noresund skole (PDF, 142 kB)

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 25.01.21 (PDF, 581 kB)

 

Innspillsmøte for kommunestyre 28.01.2021 - foreløpige tegninger av ny samlet skole med beliggenhet på Noresund

Kommunestyret ble invitert til innspillsmøte med presentasjon av foreløpige tegninger av ny samlet skole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund, den 28.01.2021 kl.17:00-20:00. Møtet vil foregikk på teams. De foreløpige tegningene ble lagt frem i møte.

 

Vedtak fattet av kommunestyret den 29.10.2021

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 117/20 den 29.10.2021.

1. Det prosjekteres en ny samlet skole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund og med sikte på byggestart så raskt det er mulig. Dette innebærer at Noresund Skole og Krødsherad Kommunehus må rives for å få plass til den nye skolen og med tilpasning til svømmehallen og garderober og de deler av eksisterende bygningsmasse som kan benyttes videre. Det utarbeides skisser og kalkyler for nødvendig ombygging og tilrettelegging for flytting av Krødsherad Kommune sin administrasjon til ungdomsskolelokalene på Krøderen eller alternativt til Lensmannsgården i Noresund med eventuelt nødvendig tilbygg. Andre plasseringer i Noresund Sentrum kan vurderes.

2. Kommunen opprettholder støtten/bidraget til Krødsheradhallen. Det utvikles aktivitets- SFO på Krøderen. Krøderen Samfunnshus blir stående som kommunens storstue inntil eventuelt Krødsheradhallen blir bygget ut til å overta denne funksjonen.