Søk barnehageplass

Hva koster en barnehageplass?
Barnehage fra 01.01.2022
Barnehage Sats Sats
5 dager pr. uke 3 315 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 720 pr. mnd
3 dager pr. uke 2 155 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader Krøderen Noresund
5 dager pr. uke 200 pr. mnd 250 pr.mnd
4 dager pr. uke 150 pr. mnd 200 pr.mnd
3 dager pr. uke 100 pr. mnd 150 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 375 pr. dag
Matkostnader 20 pr.dag

 

Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknaden kan lagres lokalt på din enhet og lastes opp gjennom tjenesten e-dialog slik at du kan sende den elektronisk gjennom sikker digital post til kommunen. 

Klikk her for å komme direkte til e-dialog tjenesten

Dersom du ikke har mulighet til å sende den elektronisk så må søknaden skrives ut og sendes pr post til kommunen, eller legges i postkassen utenfor kommunehusets hovedinngang. 

Vi jobber med at søknaden skal kunne sendes direkte via søknadsportalen.

Krødsherad kommune

Ringnesveien 10

3536 Noresund

 

Retningslinjer for betaling av barnehageplassen
 • Betalingssatsen regnes ut fra husstandens alminnelige inntekt. Ligningsattest(er) fra siste års likning legges ved. Samboers inntekt(dersom det ikke er barnefaren/moren) regnes med når samboerforholdet har vart ett år eller mer.
 • Ved delt omsorg til barnet, beregnes oppholdsbetalingen for begge husstandene sin inntekt.
 • Uriktige opplysninger kan føre til krav om etterbetaling.
 • Alle vesentlige endringer skal meldes til Krødsherad kommune; husstandsendringer, hvis noen flytter o.l. samt større avvik fra tidligere inntekt.
 • Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og øvrige barn. Det barnet med lengst oppholdstid faktureres med full sats, og øvrige barn med moderert sats.
 • Kostpenger betales i tillegg. Gjelder også de som er innvilget friplass.
 • Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Nytt barnehageår starter 1. august.
Forklaringer til søknadsskjemaet pkt.A - pkt.D

Pkt. A) Barnet: Sett kryss hvis barnet er anbefalt plass av sakkyndig person. Dokumentasjon fra psykolog, lege, spesialpedagog, helsesøster o.l. legges ved søknaden. Hvis barnet har smittsomme/alvorlige sykdommer, eller funksjonshemminger, skal dette angis i pkt. G.

Pkt. B) Prioritering av barnehage: De barnehager det er aktuelt å søke barnet inn i, prioriteres (gjelder både kommunale og private barnehager).  For delt plass, oppgi hvilke dager som er ønskelig. Det tildeles kun hele dager, og minimum 3 dager pr. uke.

Pkt. C) Pårørende: Opplysninger om hvem barnet bor sammen med.

Pkt. D) Pårørende som ikke bor sammen: Fylles bare ut dersom foreldrene ikkebor sammen.

Hva må jeg passe på for å få behandlet barnehagesøknaden?

For å bli behandlet må søknaden være fullstendig utfylt. Påse spesielt at personnr.(11 siffer) er påført og at dokumentasjon som er av betydning for søknaden er vedlagt

 • sykdom, funksjonshemming
 • dokumentasjon på alminnelig inntekt utstedt av Ligningskontoret
Hva skjer hvis jeg ikke betaler?
 • Manglende betaling vil føre til oppsigelse av barnehageplassen.
Hvordan kan jeg si opp barnehageplassen?
 • Oppsigelse/endring av plass skal skje skriftlig.  I henhold til vedtektene er det1 måneds oppsigelse.
Planleggingsdager
 • Begge barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagene er vanligvis stengt disse dagene.

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823

Åpningstider