Søk barnehageplass

Barnehage

Hva koster en barnehageplass?
Barnehage
Opphold Sats
5 dager pr. uke 3 135 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 570 pr.mnd
3 dager pr. uke 2 050 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 290 pr.mnd
4 dager pr. uke 230 pr.mnd
3 dager pr. uke 180 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 355 pr. dag

 

Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknaden sendes: Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 NORESUND, eller leveres til servicetorget på Kommunehuset.

Vi jobber med en fullelektronisk løsning ifht søknadsskjema, men pr nå så må skjemaet fylles ut, skrives ut og sendes oss pr post, eller ved personlig overlevering. 

Husk: Personsensitive opplysninger bør ikke sendes pr epost. 

 

Retningslinjer for betaling av barnehageplassen
 • Betalingssatsen regnes ut fra husstandens alminnelige inntekt. Ligningsattest(er) fra siste års likning legges ved. Samboers inntekt(dersom det ikke er barnefaren/moren) regnes med når samboerforholdet har vart ett år eller mer.
 • Ved delt omsorg til barnet, beregnes oppholdsbetalingen for begge husstandene sin inntekt.
 • Uriktige opplysninger kan føre til krav om etterbetaling.
 • Alle vesentlige endringer skal meldes til Krødsherad kommune; husstandsendringer, hvis noen flytter o.l. samt større avvik fra tidligere inntekt.
 • Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og øvrige barn. Det barnet med lengst oppholdstid faktureres med full sats, og øvrige barn med moderert sats.
 • Kostpenger betales i tillegg. Gjelder også de som er innvilget friplass.
 • Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Nytt barnehageår starter 1. august.
Forklaringer til søknadsskjemaet pkt.A - pkt.D

Pkt. A) Barnet: Sett kryss hvis barnet er anbefalt plass av sakkyndig person. Dokumentasjon fra psykolog, lege, spesialpedagog, helsesøster o.l. legges ved søknaden. Hvis barnet har smittsomme/alvorlige sykdommer, eller funksjonshemminger, skal dette angis i pkt. G.

Pkt. B) Prioritering av barnehage: De barnehager det er aktuelt å søke barnet inn i, prioriteres (gjelder både kommunale og private barnehager).  For delt plass, oppgi hvilke dager som er ønskelig. Det tildeles kun hele dager, og minimum 3 dager pr. uke.

Pkt. C) Pårørende: Opplysninger om hvem barnet bor sammen med.

Pkt. D) Pårørende som ikke bor sammen: Fylles bare ut dersom foreldrene ikkebor sammen.

Hva må jeg passe på for å få behandlet barnehagesøknaden?

For å bli behandlet må søknaden være fullstendig utfylt. Påse spesielt at personnr.(11 siffer) er påført og at dokumentasjon som er av betydning for søknaden er vedlagt

 • sykdom, funksjonshemming
 • dokumentasjon på alminnelig inntekt utstedt av Ligningskontoret
Hva skjer hvis jeg ikke betaler?
 • Manglende betaling vil føre til oppsigelse av barnehageplassen.
Hvordan kan jeg si opp barnehageplassen?
 • Oppsigelse/endring av plass skal skje skriftlig.  I henhold til vedtektene er det1 måneds oppsigelse.
Planleggingsdager
 • Begge barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagene er vanligvis stengt disse dagene.

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823

Åpningstider

Mandag - Fredag kl.08:00 - 15:30