Foreldrebetaling i barnehagene

Nye betalingssatser:

Da Krødsherad kommunestyre i slutten av desember 2016 behandlet budsjettet for 2017,
ble det besluttet å heve foreldrebetalingen i barnehagene fra 1. januar 2017 til følgende satser:

 • Oppholdskostnader for 5 dager pr. uke: 2.730kr. pr. mnd.
 • Oppholdskostnader for 4 dager pr. uke: 2.290kr. pr. mnd.
 • Oppholdskostnader for 3 dager pr. uke: 1.825 kr. pr. mnd.
 • Kostnader til mat for 5 dager pr. uke: 265 kr pr. mnd.
 • Kostnader til mat for 4 dager pr. uke: 215 kr pr. mnd.
 • Kostnader til mat for 3 dager pr. uke: 165 kr pr. mnd.
 • For kjøp av enkeltdager: 330 kr. pr. dag

Endringen er i tråd med Stortingets vedtak om makspris for foreldrebetaling i barnehager.
Disse satsene danner fra denne dato grunnlag for fakturaer utsendt fra barnehageeier.

Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager:

Samtidig vedtok Stortinget i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjett for 2015 at det fra og med 1. mai 2015 skal innføres en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling. Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass.

Ordningen er søknadsbasert. Det innebærer at den som mener seg omfattet av ordningen selv må levere søknad til Krødsherad kommune,
både de som har plass i kommunale og i privat barnehage.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Søskenmoderasjon.

For denne ordningen er søskenmoderasjon fastsatt til 70 % for barn nummer to, og 50 % for øvrige barn.

Søknadsprosess.

Det er ingen søknadsfrist for ordningen. Det betyr at søknader kan leveres fortløpende gjennom året.

 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
 • Søknaden skal inneholde:
  • Siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.
 • Ved søknad om reduksjon på slutten av barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det samme som neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år.
 • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse f eks pga kort botid i landet, vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse (arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende).
 • Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes i personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.

Søknadene med vedlegg sendes til Krødsherad kommune, sektor oppvekst, 3536 NORESUND

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Service og økonomiavdelingen:

Wivi Braathen på tlf. 40600245.