Kommunevalget 2019

Oversikt over kommunestyremedlemmer 2019-2023
Nye Bygdelista
Knut Martin Glesne 
Bjørn Kristian Nim Bråten
Kristine Nore
Asle Martin Raaen Bøe
Even Skjetne Bøe
Lars Erik Raaen
Knut Skinnes
 
Vara
Tor Gunnar Bjøre
Åsne Rogstad
Ellen Marie Berg Raaen
Laila Strand
Ole Gunnar Skinnes
Maiken Helene Steen Lund
Cathrine Kronstad
Grethe Ødegård
Ole Martin Råen
Ole Ronny Langvandsbråten

 

Arbeiderpartiet
Gustav Kalager
Kjersti Engeland
Fred Løvli
Erling Tormod Bottolfs
Wivi Braathen
Ståle Løvli
 
Vara
Herman Glienke
Vidar Fossum
Inger Marie Aasen Bjerkerud
Heidi Thorsdalen
Anni Hagen
Roger Hagen
Turid Løvli Johnsrud
Gro Øen
Anton Skatvedt

 

Høyre
Andreas Kagiavas Torp
Anders Bjerregård
Stian Skinnes Fossen
Gøril Ødegård
 
 
Vara
Eugen Sebastian Hovden Haush
Gunbjørn Kjernås
Bjørn Kristian Varild
Per Gulbrand Ringnes
Geir Trygve Røed
Knut E Ringnes
Catharina Kagiavas Torp

 

Mantall

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset til og med valgdagen. Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 8. september og mandag 9. september 2019.

Hvis du har flyttet til en annen kommune, og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra, eller du kan forhåndsstemme.

Retting av feil i manntallet reguleres av valgforskriftens § 1. Søknad om innføring, krav om retting av feil eller klage fremmes skriftlig til:


Valgstyret i Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks, og som ikke har mulighet å avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning (12. august t.o.m. 6. september) eller på valgtinget, kan henvende seg til Krødsherad kommune og få avgi stemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmegivningen starter.

 

Velgere som må tidligstemme, må ta kontakt med Krødsherad kommune på tlf. 32 15 00 00 og be om å få stemme.

Forhåndsstemmegivning

Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra mandag, 12. august 2019

Siste dag for å avgi forhåndsstemme er fredag, 6. september 2019

Forhåndsstemmegivningen foregår på Krødsherad kommunes servicekontor hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

I tillegg åpnes det for stemmegivning, torsdagene, 29. august og  5. september fram til kl. 18.00.

 

Helse – og omsorgsinstitusjoner

Det vil være mulighet for forhåndsstemmegivning på Kryllingheimen , tirsdag, 27. august 2019 som følger:

Modulbygningen:       kl. 09.30 – 10.30

Villa Fjellgløtt:           kl. 10.30 – 11.30

Sundestugua:              kl. 11.30 – 12.30

Denne stemmegivningen er åpen for alle som ønsker å forhåndsstemme – ikke bare beboere ved Kryllingheimen.

Ambulerende stemmegivning/hjemmestemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Slik søknad må være Krødsherad kommune i hende innen, tirsdag, 3. september 2019

Søknaden trenger ikke være skriftlig, slik at en telefonhen-vendelse er nok for å få stemme hjemme dersom sykdoms- eller uførhetsgrunnen er til stede.

Henvendelse rettes til:  32 15 00 00 eller  93 20 09 68

Innkomne listeforslag - kommunestyrevalg

Valglovens § 6-1 sier følgende om innlevering av listeforslag:

Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 den 31. mars i valgåret

Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen  forskjøvet til  1. april 2019 kl. 12.00