Krødsherad ungdomsråd

Krødsherad Ungdomsråd ble etablert høsten 2014, og hadde sitt første møte januar 2015.

Formål

Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser i Krødsherad. Målet må være at ungdom ønsker å bosette seg i bygda si. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge. Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig. Ungdomsrådet skal:

 • Gi ungdom medinnflytelse i utformingen av ting som skjer i lokalsamfunnet.
 • Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjon.
 • Påvirke i saker som angår ungdommen. 
 • Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom.
 • Ha uttalerett i saker som angår ungdom. 
 • Være høringsorgan for kommunale etater i saker som angår ungdom.
 • Ta initiativ overfor kommunale organer og administrasjon for å få fram saker av betydning for ungdom. 
 • Forvalte tildelte midler.

   

Protokoller fra møter i Krødsherad Ungdomsråd offentliggjøres på Krødsherad kommunes hjemmeside.

 

Ungdomsrådet

Møtedokumenter
 
                                                         
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Ungdomsrådets sammensetning

Ungdomsrådet i Krødsherad skal bestå av seks medlemmer fra aldersgruppa 13 – 20 år. Alle medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.

 • Tre av medlemmene skal velges av og blant elevene på ungdomsskolen (13 – 15 år); en fra hvert klassetrinn.
 • Tre av medlemmene skal velges av og blant ungdom i videregående skolealder (16 – 20 år). Ingen representanter kan ikke være eldre enn 18 år på det tidspunktet de blir valgt
 • Alle medlemmer i ungdomsrådet må være bosatt i Krødsherad.
 • Valgperioden er 2 år.
 • Det skal avholdes konstituerende møte i rådet innen 1. oktober hvert år. Rådet velger selv leder og nestleder blant rådets medlemmer.
Ungdomsrådets representanter
Fra Oktober 2016  
Leder Hermann Johannes Glienke
Nestleder Maja Rundtom
Medlem Solveig Stange Espeseth
Medlem Audun Martinsen
Medlem Jørgen Ruud Nøkleby
   
Varamedlem Sondre Steinseth
Varamedlem Kristian Svartås Olander
Varamedlem Natali Bidari
Varamedlem Kristine Weum