Rådet for eldre og funksjonshemmede

Kommunal og arbeidsdepartementet har pålagt kommunene å opprette eldreråd. Rådet skal være rådgivende for de kommunale organer i saker som angår de eldres situasjon i kommunen. 

I krødsherad er rådet utvidet til å omfatte også funksjonshemmede, slik det også er i enkelte andre kommuner. 

Rådet har ansvar for å følge med i situasjonen og utviklingen i kommunen, hva angår eldres og utviklingshemmedes situasjon i kommunen, og har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.

Henvendelser kan rettes til rådets sekretær, eller direkte til rådets leder. 

Rådet har ansvaret for å følge med i situasjonen og utviklingen, hva angår eldre - og utviklingshemmede, i kommunen og på landsbasis. Ikke minst er det viktig å følge med i den internasjonale utviklingen hva angår kunnskaper og aktiviteter. 

Rådet har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.

Rådet har 3-5 møter i året.

De som har saker de ønsker at skal behandles tar opp disse med rådets leder eller sekretær. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Aktuelle temaer for rådet er:

  • Eldre inn i den digitale verden (behandlet de siste 3 årene)

 

Seniorportalen - aktive seniorer i alle aldre

Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Veileder i eldrerådsarbeid - oppgaver og funksjoner

Kontaktinfo

Gerd Bjertnes
Kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede
Mobil 473 45 059
Hanne Dybendal
kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede
Mobil 979 57 874
Anne Marit Tangen
Sekretær i rådet for eldre og funksjonshemmede
E-post
Mobil 901 92 087