Høring av Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Fylkeskommunen har i nært samarbeid med Nore og Uvdal, Nes, Flå, Krødsherad og Sigdal kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Viken og villreinnemnda siden 2017 arbeidet med en regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.

 

Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.

 

Se mer info på fylkeskommunen sine hjemmesider.