Detaljregulering for Øvre Gulsvik

Planområdet utgjør ca. 203 daa og ligger i nær tilknytning til Norefjell Skisenter. Området har siden 1960-tallet blitt utbygd med hytter iht. tomtedelingsplaner. Formålet med planen er å tilpasse detaljreguleringsplan til gjennomførte og godkjente tomtedelingsplaner, og samtidig gjennomføre en samlet planlegging i form av justeringer av eksisterende tomter, nye tomter, nye områder for leiligheter, endring av veger og sikre gjennomgående skiløyper og turstier. Planen legger til rette for fortetting i tråd med råd fra Krødsherad kommune og føringer i kommunedelplanen for Norefjell. Planen legger til rette for 20 nye hyttetomter og inntil 32 nye enheter/hytter i mer konsentrert utbygging, totalt 52 nye enheter/tomter.

 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 4. september 2019

 

Høringsdokumenter:

 
 

Kontaktinfo

Morten Eken
Plansjef
E-post
Mobil 918 07 919