Skjenkebevilling

Dersom du skal skjenke alkohol må du ha bevilling til dette før du starter opp.

En fast skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.

Det er kommunestyret som har myndighet til å innvilge/avslå søknader om skjenkebevilling. Skjenkebevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Hvem kan søke?

Det kreves uklanderlig vandel fra den som søker om bevilling, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt daglig leder. Les mer om vandel i alkoholloven § 1-7b.

Styrer, stedfortreder og daglig leder

Det er krav om at det oppnevnes en styrer og en stedfortreder for skjenkebevillingen. Begge må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Serveringsstedet må også ha en daglig leder. Daglig leder må ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Mer informasjon om hva som kreves av styrer og stedfortreder finner du i alkoholloven § 1-7 c. Dersom du ønsker å gjennomføre en kunnskapsprøve, ring kommunens servicetorg på telefon 32 15 00 00. Læremateriell kan du bestille på vinn.no.

Pris for fast skjenkebevilling

Bevillingsgebyr beregnes etter satser i alkoholforskriften § 6-2.

Minstegebyret er satt til kr. 5500.

Kommunen kan i særskilte tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

I Krødsherad kommune har kommunestyret vedtatt at minstegebyret settes til 40% av departementets sats. Dersom man etter beregning av omsetning havner over minstegebyret, beregnes bevillingsgebyr etter vanlige satser.

Skjenkebevillingens varighet

Fast skjenkebevilling for alkohol kan gis for perioder inntil 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette gjelder ikke dersom skjenkestedet får tolv prikker i bevillingsperioden eller får bevillingen inndratt.

Søknad

For å søke om fast skjenkebevilling må du fylle ut kommunens digitale skjema.

Søknad om ny/endring av skjenkebevilling

Følgende vedlegg må sendes til kommunen sammen med søknaden:

  • Plantegninger over lokalets skjenkearealer
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
  • Dokumentasjon på beståtte kunnskapsprøver for styrer/stedfortreder/daglig leder

Det anmodes om at søknaden sendes inn minst tre måneder før man planlegger oppstart. 

Når kommunen mottar søknaden, oversendes den til høringsinstansene for uttalelse. Eventuelle negative merknader vil bli sendt til bevillingssøker for uttalelse. Etter at søknaden er behandlet i kommunestyret, vil søker få tilsendt skriftlig melding om vedtaket.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du kan også søke om skjenkebevilling for et enkelt arrangement eller for en bestemt del av året.

Dersom arrangementet er åpent for publikum og du skal selge alkohol til deltagerne, må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning (evt. for en bestemt del av året). 

En slik skjenkebevilling er på lik linje med en fast skjenkebevilling og prisen beregnes ut ifra omsetningen. 

Bevillingen gis normalt ikke for lengre tidsrom enn 14 dager. 

Kravene til uklanderlig vandel er de samme som for fast skjenkebevilling, og søknaden blir sendt til høringsinstansene for uttalelse. 

For å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning, sendt e-post til post@krodsherad.kommune.no

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer, for eksempel private jubileum, bryllup, eller jobbfester.

Pris for ambulerende skjenkebevilling er kr. 400 per arrangement. 

Søknadsfristen er 14 dager før arrangementet.

Det er ikke krav til uklanderlig vandel eller beståtte kunnskapsprøver. 

For å søke om ambulerende skjenkebevilling, send e-post til post@krodsherad.kommune.no. Gi en detaljert beskrivelse av arrangementet og legg gjerne ved en skisse over skjenkearealet.