Salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling.

Salgsbevilling gjelder alkoholholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Når kommunen mottar søknad om salgsbevilling oversendes den til høringsinstansene for uttalelse. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse

Hvem kan søke?

For å få innvilget salgsbevilling må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.) på virksomheten, ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. I tillegg må du/dere ha uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder

Du må søke om å få godkjent en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og begge må ha fylt 20 år. Mer informasjon om hva som kreves av styrer og stedfortreder finner du i alkoholloven § 1-7 c. Dersom du ønsker å gjennomføre en kunnskapsprøve, ring kommunens servicetorg på telefon 32 15 00 00. Læremateriell kan du bestille på vinn.no

Pris for salgsbevilling

Bevillingsgebyr beregnes etter satser i alkoholforskriften § 6-2.

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling er fastsatt til kr. 1 760,- pr. år. (2022)

 

Salgsbevillingens varighet

Salgsbevilling for alkohol kan gis for perioder inntil 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette gjelder ikke dersom salgsstedet får tolv prikker i bevillingsperioden eller får bevillingen inndratt.

Søknad

For å søke om salgsbevilling må du fylle ut kommunens digitale skjema.

Søknadsskjema for salgsbevilling.

Følgende vedlegg må sendes til kommunen sammen med søknaden:

  • Plantegninger over lokalets salgsareal.
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
  • Dokumentasjon på beståtte kunnskapsprøver for styrer/stedfortreder.

Det anmodes om at søknaden sendes inn minst tre måneder før man planlegger åpning.

Når kommunen mottar søknaden, oversendes den til høringsinstansene for uttalelse. Eventuelle negative merknader vil bli sendt til bevillingssøker for uttalelse. Etter at søknaden er behandlet i kommunestyret, vil søker få tilsendt skriftlig melding om vedtaket.