Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Les mer på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.