Gifte seg i Krødsherad kommune

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Stortinget vedtok i juni endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018. 

Ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser i Krødsherad kommune er lagt til ordfører, varaordfører og 2 andre vigslere som er oppnevnt av kommunestyret.

Her kan du få en innsikt i "veien til ekteskapet - steg for steg" fra skatteetaten.

 

Retningslinjer/forskrifter for vigsler i Krødsherad kommune vedtatt av kommunestyre 21.09.2017.

Vigsler i Krødsherad kommune

Seremonien og seremonirommet

Vigsler vil primært foregå på kommuneshuset. Det er mulig å komme med forespørsler om andre lokasjoner, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjøre.

Seremonien tar ca 15 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Seremonirommet ligger i 2. etasje i kommunehuset. Vielser vil i hovedsak foregå i kommunestyresalen. Paret er velkomne til å ta med seg gjestene inn under seremonien. Det er sitteplass til cirka 20 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.

Kommunens ansatte sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys. Hvis dere ønsker at seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.

Tidspunkt for vielsen

Krødsherad kommunes alminnelige vigselstilbud er innenfor ordinær åpningstid. Krødsherad kommune åpner for at vigsler kan skje utenom ordinære åpningstider, men at det da kreves dekning av merkostnader, som skal være avtalt på forhånd. 

Bestille tid for vigsel

Her kan dere bestille tid for vielsen.


Send bestillingen til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

 • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
 • Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.
 • Vi minner om at prøvingsattesten må være oss i hende i god tid før vielsen finner sted, se skatteetaten.no.

 

Tildeling av vigsler

Etter at tidspunkt og sted for vielsen er avklart, får brudeparet tildelt en kommunal vigsler. Det er ikke anledning for brudefolkene selv å velge en av kommunens vigslere. Det er likevel mulig å angi ett ønske om en bestemt vigsler. Kommunale vigslere kan ikke nekte å gjennomføre vielser for brudefolk som oppfyller krav iht. ekteskapsloven og bestemmeler gitt i disse retningslinjene.

Vigslere i Krødsherad kommune er:

 • Ordfører: Gustav Kalager
 • Varaordfører: Linda Aaskjær
 • Rådmann: Stig Rune Kroken
 • Administrativt ansatt: Roy Andre Midtgård
Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. (Ekstern lenke) På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (ekstern lenke).


Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved deres lokale skattekontor. Dere kan bestille prøvingsattest her: skatteetaten.no

 • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi. Den skal sendes til: Krødsherad kommune, 3536 Noresund.
  • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
  • Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi. Den skal sendes til: Krødsherad kommune, 3536 Noresund.
Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Pris

Vielser i Krødsherad er i hovedsak gratis, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Krødsherad. For andre uten bostedsadresse i Krødsherad koster det kr. 900,- å bli viet.

Ønsker du å gifte deg på en helgedag koster det kr. 1700,- uansett bostedsadresse.

Faktura sendes etter vielsen er gjennomført.

 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. Det følger av forskriftene § 2 at vigselstilbudet skal være gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Krødsherad og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, og vil ta betaling for nødvendige merkostnader. Brudefolkene informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vielsen. Kostnader som kan kreves dekket av Krødsherad kommune etter forskrift om kommunale vigsler § 2 og § 3, er ekstrakostnader for vielser utenfor vanlig vielsestid og reisekostnader dersom vielser gjennomføres andre steder enn i de lokaler som er avsatt til vielser.


 

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Tolk

Ved behov for tolk dekkes kostnadene av brudefollkene.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må overfor vigsleren legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Om vigselsprosessen
 • Den som gjennomfører vigselen skal kontrollere at brudeparet er de som er legitimert. Dersom det tidligere er fremlagt legitimasjon i original, ligger kopi ved vigselspapirene. Om dette ikke er tilfelle, må det kreves legitimasjon i original før vielsen gjennomføres. Dersom slik legitimasjon ikke kan forevises, kan vigselen ikke gjennomføres. For gjennomføring av vigselen brukes Det borgerlige vigselsformularet, lest av vigsler under seremonien. Seremonien kan vare inntil 15 minutter, inkludert eventuelt innslag av for eksempel tekst og musikk. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

 

 • Etter at vigsler har erklært brudeparet som rette ektefolk, skal vigselsboken underskrives av brudeparet, vitner og vigsler. Midlertidig vigselsattest, i underskrevet stand, utleveres brudeparet, og de orienteres om at original blir tilsendt per post fra folkeregisteret.

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Åpningstider