Tilrettelagte tjenester for mennesker med funksjonshemning

Tjenester til psykisk utviklingshemmede er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.  Rettigheter til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.1999.

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsetjeneste.  Hjelpen tildeles etter individuell faglig vurdering i samhandling med søker og vil bli vurdert fortløpende.

Innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv eller har behov for praktisk bistand, eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, kan søke praktisk bistand og opplæring, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2, pkt. 6b.

Søknad om hjemmebaserte tjeneste kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Krødsherad kommune benytter elektroniske skjemaer for søknad om Helse - og omsorgstjenester. 

Kontaktinfo

Randi Finnevolden
Teamleder Tilrettelagte tjenester
E-post
Mobil 452 13 822