Psykososialt kriseteam

Krødsherad kommune har et Psykososialt kriseteam for å bistå enkeltpersoner eller grupper når en lokal eller nasjonal krise har oppstått.

Om Psykososialt kriseteam

Teamet skal gi psykisk og sosial førstehjelp i en tidsavgrenset periode, og er ment å være et akutt og kortvarig tilbud. Teamet trer inn i stedet for eller som et supplement til de ordinære tjenestene i kommunen, eller til det er etablert kontakt med det øvrige hjelpeapparat når dette er nødvendig.

Det å miste et familiemedlem eller en venn, vil uansett årsak oppleves som en krise for de som stod vedkommende nær.
De aller flest kriser håndteres aller best i relasjoner til mennesker vi kjenner. Det å komme sammen med nære venner og familie, er ofte den aller beste hjelp.

Krødsherad kommunes Psykososiale kriseteam består av en gruppe personer med ulik fagbakgrunn og kompetanse som kan være tilgjengelige i sin fritid. Hvilke personer som til enhver tid er tilgjengelige, vil derfor kunne variere.

Innbyggere som opplever en krise, kan ikke kontakte Psykososialt kriseteamet selv. Psykososialt kriseteam kan utløses av legevakt, kommunalsjef for livsløp eller kommunedirektør.  Innbyggere kan ta kontakt med legevakten på tlf. 116 117

Hendelser som ofte aktiverer psykososialt kriseteam

 • Dødsulykker
 • Drap
 • Selvmord
 • Uventet barnedød
 • Naturkatastrofer som flom, ras, eller annet
 • Store katastrofer som terroraksjonene 22. juli 2011

Hendelser som kan aktivere psykososialt kriseteam

 • Vold i nære relasjoner
 • Seksuelle overgrep
 • Alvorlige og uventede hendelser, isør de som rammer eller involverer barn og unge
 • Persongrupper eller personer som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet (ran, voldtekt, gisseldrama og lignende).
 • Situasjoner med savnede

Hendelser som vanligvis ikke aktiverer psykososialt kriseteam

 • Suicidvurdering
 • Alvorlig sykdom/diagnose
 • Aktuell psykisk sykdom
 • Berusende personer eller rusmisbruk
 • Oppfølgingsbehov hos pårørende ved psykisk sykdom eller rusmisbruk