Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.  Barn, unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Kommunene ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.  Barn og unge skal være em prioritert målgruppe.  Det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting.  Programmet skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innen blant annet helsetjenesten, skle og barnehage, politiet og frivillig sektor.

Mer informasjon finner du her