Hjemmehjelp

Hjemmebaserte tjenester er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.

Rettigheter til pasient og bruker er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.1999.

Innbyggere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller har behov for praktisk bistand, eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, kan søke praktisk bistand, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt. 6 b.  Betaling for tjenesten justeres årlig.

 

Kontaktinfo

Hjemmehjelp
Telefon 47 71 26 77

Adresse

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Skal du sende skjema via brevpost, kan du sende det til:

Krødsherad kommune

Ringnesveien 10

3536 Noresund