Samarbeidsarena folkehelse og psykisk helse barn og unge

Fra venstre: Fra Krødsherad kommune: Ingunn Svartås, Ellen Fremgaard og Birte Elén Sætrang. Fra Modum kommune: Lene Sofie Tekfeldt Hansen, Aase Kristin Andreassen, Aud Norunn Strand, Hilde Øverby, Bjørg Rønning, Heidi Lorenz Tandberg og Per Kvaale Caspersen. Fra Modum Bad: Jorunn Hole og Thea Solbakken. Fra Øvre Eiker kommune: Kari Hesselberg, Trude Andresen, Else Berit Kyte, Nina Sollie og Kristin Garaas Løchen. Fra Sigdal kommune: Kathrine Braathen Evju, Bente Såstad, Hanne Bredde Vig og Gunhild Aaby Albjerk. Fra Viken fylkeskommune: Åse Marit Hovden.  - Klikk for stort bilde  FOLKEHELSESAMARBEID OG PSYKISK HELSE

Styringsgruppa og arbeidsgruppa i Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH) møttes mandag 22. august til felles møte ved Kildehuset, Modum Bad. SAPH er et folkehelsesamarbeid med særlig fokus på psykisk helse, der Modum Bad og Viken fylkeskommune deltar sammen med kommunene Modum, Sigdal, Øvre Eiker og Krødsherad. Samarbeidet har for tiden spesielt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats rettet mot barn, unge og familier. Formålet med samarbeidet er blant annet å tilby tiltak av høy kvalitet til innbyggerne og ansatte i de fire kommunene, samt å være en samarbeidsarena som resulterer i at vi får til mer sammen enn vi gjør i hver enkelt kommune eller virksomhet.  

Tema for møtet 22. august var en gjennomgang av satsningsområdene og tiltakene som SAPH er involvert i, blant annet undervisningsprogrammet #psyktnormalt for ungdomsskoleelever, foreldrekurset Godt samliv som tilbys alle førstegangsforeldre, samt utvikling av webinarer for ansatte i barnehage, skole og SFO i samarbeid med KORUS Sør og RVTS Sør. Høsten 2022 tilbys også dagskurs i egenomsorg for arbeidstakere og ledere ved Modum Bad; «Fra stress til trivsel». En diskusjon rundt hvordan vi kan jobbe helhetlig og langsiktig med forebyggende arbeid og tidlig innsats i kommunene sto også på agendaen.

Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune ble takket for mangeårig innsats som leder av SAPH styringsgruppe. Ny leder av SAPH styringsgruppe er Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune.

INSPIRASJONSKONFERANSE 2023

SAPH skal gjennomføre en inspirasjonskonferanse 10. mars 2023, med foreløpig tittel «Tidlig innsats barn og unge – en helhetlig investering». Målgruppen for konferansen er rådmenn/kommunedirektører, kommunalsjefer og ledere innen helse- og oppvekst, folkehelserådgivere, politikere, samt andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor som måtte ha interesse for temaet.

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan vi kan få til systematisk satsning på forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, og hvordan vi kan jobbe med tidlig innsats når et barn eller ungdom har behov for hjelp eller støtte.

 

For mer informasjon eller spørsmål om SAPH-samarbeidet ta kontakt med koordinator Kristin Garaas Løchen: KristinGaraas.Lochen@oeiker.no . Mobil: 45876484.