Kommunedelplan Norefjell

Reisemålsprosessen er nå avsluttet og rapporten "Helhetlig strategi for Norefjell - fra OK til WOW" skal til politisk behandling i Sigdal og Krødsherad kommunestyrer 14.desember. 

Formannskapene hadde felles formannskap 8. og 9. november, hvor de diskuterte den videre veien med kommunedelplanene for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell. Målet er å gjøre Norefjell til ett fjell med sømløse opplevelser for både faste og nye gjester. Arbeidet vil så langt det er praktisk mulig gjennomføres som en felles prosess. Prosessen vil avgjøre om det skal foreligge en felles delplan for hele planområdet eller en plan for hver av kommunene. 

Kommunedelplanene skal vise arealformålet for hele planområdet, og er styrende for den videre planlegging i området. Planene vil bli juridisk bindende og formålet er bl.a å gi forutsigbarhet for en langsiktig og helhetlig utvikling for kommunene, grunneiere/utbyggere, innbyggerne, hytteeiere og andre berørte. Kommunedelplanen har planlagt vedtak i august 2019.

Planprosessen er koordinert mellom Sigdal og Krødsherad, og på denne siden vil dere finne informasjon både om arbeidet som skjer felles og kommunevis.

Kommunedelplan arbeidet har en egen facebookside, hvor kan du følge arbeidet i begge kommuner. Følg denne linken til facebooksiden

Åpne møter våren 2018 Kommunedelplan Norefjell 2019-2035

 • Torsdag 8. mars kl 18.00-21.00 - kommunehuset
  • hvordan skal byggegrensen mot fjellet defineres og hvor skal den gå?
  • avsetning av areal til grønt- og friluftsområder
  • grøntkorridorer langs stier og løyper, vassdrag ol
  • hvor mange områdesenter turistanlegg skal vi planlegge og hvor skal de ligge?
  • framtidig parkering for dagsturister
  • hvilken fordeling bør vi ha på type enheter, kalde/varme senger, utleie/salg, for å sikre framtidig vekst og verdiskaping?

Øvrige møter denne våren er følgende:

 • Onsdag 28. mars kl 18.00-20.00 - Norefjell Ski og Spa, Bøseter
  • Primært informasjon til og innspill fra fritidsbeboere
 • Torsdag 12. april kl 18.00-21.00 - kommunehuset
  • Prinsipielle avklaringer pkt 4 i planprogrammet, FS 19.3
 • Mandag 28. mai kl 18.00-21.00 - kommunehuset
  • Informasjon i forhold til veilederen for arealinnspill
  • Informasjon om utredningstemaer knyttet til pkt 5 i planprogrammet

Nærmere informasjon om temaene på de ulike møtene blir utdypet når informasjon om hvert enkelt møte kommer. 

Kontaktinfo

Ellen Anne Bye
Prosjektleder, PLU
E-post
Telefon 489 59 487