Kommuneplan samfunnsdel 2019-2031

Kommuneplanlegging

Kommunelov og Plan- og bygningslov stiller krav til alle kommuner om at de skal drive langsiktig planlegging. En kommuneplan skal være et styringsverktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, for riktig arealforvaltning og for god tjenesteproduksjon. Krødsherad kommunestyre vedtok i 2013 arealdelen av kommuneplanen med en tidshorisont fram mot 2024. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, og for kommunen som organisasjon. Arbeidet denne planen for vår kommune pågår gjennom 2019, og bygger på planprogrammet som ble av kommunestyret ved oppstarten av arbeidet i 2014. Dette planprogrammet er revidert og spisset i en prosjektplan. En tar sikte på at det nyvalgte kommunestyret tidlig i sin funksjonsperiode skal vedta samfunnsdelen. Planen skal ha en tidshorisont fram mot 2031, og den skal underveis revideres tidlig i hver nye kommunestyreperiode; 2023 og 2027. Samfunnsdelen skal så følges opp med en handlingsdel, som angir prioriteringer og planer for temaer og fokusområder innenfor den nærmeste fireårsperiode. Årlige handlingsplaner og budsjettvedtak skal konkretisere tiltak.

Krødsherad i 2031

Hvordan ønsker vi at bygda vår skal framstå om 10 – 12 år? 

«Det er vanskelig å spå, især om framtiden». Mye både kan og vil skje fram mot år 2031. Noe styres av andre, men vi må også ha tro på at mye kan styres av de menneskene som bor i kommunen. De mest optimistiske vil hevde at «alt hva et menneskesinn kan forestille seg og tro på, kan det også gjennomføre». Målet er en kommune i vekst og utvikling. Samfunnsdelen vil forsøke å tegne et framtidsbilde av Krødsherad i 2031. Et bilde av hvordan vi vil ha det og hva vi i fellesskap skal strekke oss mot. 

Visjonen og verdiene

En visjon er ikke en beskrivelse av en tilstand slik den er i dag. Visjonens viktigste funksjon er å være den «mentale driveren» som leder oss i den retningen vi ønsker og mot det framtidsbildet vi har tegnet. 

Krødsherads visjon er å være et «Vertskap i verdensklasse».

Etter innspill fra innbyggere, politikere og ansatte har kommunestyret sluttet seg til at denne visjonen skal tuftes på noen grunnleggende verdier. Verdier som alle som ønsker vekst og utvikling for Krødsherad må være med å ta ansvar for: 

• Imøtekommenhet

Å møte mennesker på en positiv måte, med vennlighet og et smil, er grunnleggende viktig for å skape meningsfull dialog. Å bli møtt med respekt og interesse gir en følelse av likeverdighet, og en opplevelse av å bli ivaretatt og hørt. Det gir også en forståelse for at svaret på et ønske kan være nei. «Jeg hører hva du sier, men…» Vi skal vise folkeskikk, men også være tydelig på rammer.

• Raushet og inkludering

Det handler om å by på seg sjøl. Dyrke mangfold og tåle ulikheter. Være generøse og inkluderende, og ikke seg selv nok. Vise omsorg og godvilje. Ville hverandre vel og dele kompetanse. Prøve dersom det er mulig. Å være raus og inkluderende er større enn å være imøtekommende.

• Nytenkning 

Å være åpne, interesserte, nysgjerrige og engasjerte skal hjelpe oss til å «se utenfor firkanten» og være på leit etter gode løsninger. Det vil være med å bygge kompetanse og dyktiggjøre oss.

• MOT

Krødsherad er en MOT – kommune, og forplikter seg med det til også å bruke MOT – filosofiens tre grunnleggende verdier som plattform i samfunnsbyggingen: 

  • MOT til å leve 
  • MOT til å bry seg 
  • MOT til å si nei 

Temaer og fokusområder

Kommuneplanens samfunnsdel skal omhandle kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Det innebærer at den må ha fokus på behovene, tilbudene og mulighetene til de menneskene som bor og oppholder seg her. I det konkrete arbeidet med planen har vi valgt å dele dette inn i fire overordnede temaer: 

Bo – Leve – Arbeide – Skape.

  • Å bo handler om fasiliteter, tilbud og tjenester i hjemmet og nært hjemmet.
  • Å leve handler om tjenester og tilbud i nærmiljøet og lokalsamfunnet, ut over det å bo.
  • Å arbeide handler om sysselsetting og næringsliv.
  • Å skape handler om å kunne bidra til utvikling og nyskaping.

Under hvert av disse hovedtemaene vil det være flere fokusområder. Disse framkommer under kapittel 6 i prosjektplanen.

Innbyggermedvirkning

For å få innbyggernes innspill til planen har det i august og september vært avholdt fire arbeidsmøter, ett for hvert av de overordnede temaene. Oppslutningen om møtene har ikke vært veldig stor, men engasjementet fra de som har møtt har vært gledelig. Det er et mål å få inn flest mulig innspill før førsteutkastet behandles politisk og legges ut på høring. En bredest mulig medvirkning og forankring gir det beste utgangspunktet for at dette skal bli en god, framtidsrettet og anvendelig plan.

Vi inviterer deg derfor til å formulere inntil to framtidsmål for hvert av de fire overordnede temaene, og vi ser også gjerne at du foreslår noen strategier for å kunne nå disse målene. Send så dette på epost til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no, og skriv i emnefeltet: «Kommuneplanens samfunnsdel».

Fristen for å komme med innspill er fredag 11. oktober.

Vi ønsker velkommen konstruktive og framtidsrettede innspill til beste for bygda og alle som bor og oppholder seg her!

Relevante dokumenter