Relevante dokumenter

 

2000

Masterplan Norefjell ble gjort ferdig og undertegnet i juni 2000. Planen er en strategisk utviklingsplan for Norefjell hvor oppdragsgiver og planeier er aktørene på Norefjell med Norefjell Ski- og Friluftsenter som planansvarlig. Planen er ikke utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Krødsherad kommune har behandlet planen og bestemt at den skulle legges til grunn for revidering av kommunedelplanen for Norefjell 2004, på en slik måte at masterplanens hovedintensjoner fanges opp av kommunedelplan. Følg linkene til dokumentene under. 

 

2004

Kommunedelplan for Norefjell ble vedtatt 24. juni 2004. Følg linkene til dokumentene under. 

 

2016

Krødsherad kommune fikk utarbeidet en forstudie i 2016, som et kunnskapsgrunnlag for det kommende kommunedelplanarbeidet for Norefjell. Den gir nøkkelinnsikt for utviklingen av et framtidsrettet konsept for Norefjell som kommersiell destinasjon og en hjørnesteinsbedrift i kommunen. At det er en hjørnesteinsbedrift betyr at fjellet både skal generere arbeidsplasser og gi økonomiske ringvirkninger og utviklingskraft til lokalsamfunnet. Forstudien identifisere de viktigste mulighetene og problemstillingene knyttet til ambisjonene om fjellet som en hjørnesteinsbedrift. Følg linken til dokumentet under. 

 

2017

Sigdal og Krødsherad kommuner har gjennomført en reisemålsprosess for Norefjell i 2017. Prosessen er nå avsluttet og den vedlagte rapporten «Helhetlig strategi for Norefjell» oppsummerer arbeidet. Styringsgruppen vil takke alle som har bidratt med innspill i arbeidet, og rapporten blir nå en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunenes arbeid med kommunedelplanene for Norefjell, Djupsjøen, Tempelseter og Eggedal sentrum. Følg linken til dokumentet under.

 

2018

Kommunestyrene i Krødsherad og Sigdal vedtok i møtet 14. desember 2017, å legge forslag til  felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 - 2035 ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 5. februar 2018. Planprogrammet ble vedtatt i Krødsherad kommunestyre 22. mars 2018. Følg linken til dokumentet under. Veilederen for arealinnspill til Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 ble vedtatt i kommunestyresak 43/18, 24. mai 2018. Følg linken til dokumentet under. 
2019

Formannskapet vedtok i møte 04.04.19 å legge «Kommunedelplan for Norefjell» ut til offentlig ettersyn etter PBL §11-4.

Formålet med planen er og fastlegge overordnede rammer for videreutvikling av Norefjellplatået, samt Noresund tettsted. Planen skal underbygge at Krødsherad er en reiselivskommune med Norefjell som kommunens viktigste reisemål. Målet er å styrke attraktiviteten, verdiskapingen og helårsbruken av Norefjell.

Høringsdokumentene;