Kommunedelplan Norefjell

Reisemålsprosessen er nå avsluttet og rapporten "Helhetlig strategi for Norefjell - fra OK til WOW" skal til politisk behandling i Sigdal og Krødsherad kommunestyrer 14. desember. 

Formannskapene hadde felles formannskap 8. og 9. november, hvor de diskuterte den videre veien med kommunedelplanene for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell. Målet er å gjøre Norefjell til ett fjell med sømløse opplevelser for både faste og nye gjester. Arbeidet vil så langt det er praktisk mulig gjennomføres som en felles prosess. Prosessen vil avgjøre om det skal foreligge en felles delplan for hele planområdet eller en plan for hver av kommunene. 

Kommunedelplanene skal vise arealformålet for hele planområdet, og er styrende for den videre planlegging i området. Planene vil bli juridisk bindende og formålet er bl.a å gi forutsigbarhet for en langsiktig og helhetlig utvikling for kommunene, grunneiere/utbyggere, innbyggerne, hytteeiere og andre berørte. Kommunedelplanen har planlagt vedtak i august 2019.

Planprosessen er koordinert mellom Sigdal og Krødsherad, og på denne siden vil dere finne informasjon både om arbeidet som skjer felles og kommunevis.

Kommunedelplan arbeidet har en egen facebookside, hvor kan du følge arbeidet i begge kommuner. Følg denne linken til facebooksiden.

Krødsherad kommunes veileder for arealinnspill til Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 ble sluttbehandlet i kommunestyret 24. mai 2018. Følg denne linken til veilederen. (PDF, 2 MB)

 

Kontaktinfo

Ellen Anne Bye
Prosjektleder
E-post
Mobil 489 59 487