Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029

Det er en politisk målsetning å øke den norske matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Den dyrka marka vår er begrensa til 3 pst. av landarealet vårt, og for at målet skal nås er det viktig å øke bruken av utmarka.

For bedre å kunne legge til rette for økt beitebruk, er arbeidet med felles beitebruksplan i Sigdal og Krødsherad nå i gang.

Målet med planen er:

  1. dokumentere dagens beitebruk i utmark og synliggjøre dens verdiskaping
  2. være grunnlag for annet planarbeid i kommunene
  3. belyse dagens utfordringer
  4. gjøre rede for mulig fremtidig bruk og verdiskaping
  5. foreslå mulige strategier for bedre å kunne håndtere utfordringene

Beiting i utmarka er en viktig ressurs for jordbruket og en velferdsfaktor for husdyrene. Gjennom beiting opprettholder husdyrene kulturlandskapet. De sørger for at arter som er sterkt knyttet til kulturlandskapet beholder sine leveområder. For mer info, se link til vedtatt planprogram over.

I utmarka kan det være mange interesser innen samme areal som bl.a. beitebruk, reiseliv, jakt, friluftsliv og hytteutbygging. Noen ganger fører det til konflikt mellom brukerinteressene. Ett av målene med beitebruksplanen er å møte og minske interessekonfliktene, og samtidig legge til rette for sameksistens mellom brukergruppene.