Detaljreguleringsplan for Olbergsmoen

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Krødsherad kommune vedtok i møte 17.03.2022 å legge planforslag for detaljregulering for Norefjell alpingrend ut til offentlig ettersyn.

Merknader til planforslaget sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller på epost til post@krodsherad.kommune.no

Frist for å sende inn merknader er 26. august 2022.

___________________________________________________________________________

Planområdet utgjør ca. 56 daa og ligger mellom Krøderfjorden og Fv 280 Krøderfjordveien rett sør for Noresund sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, lekeplass, gang-/sykkelveitrasé, turveg og grøntarealer, veginfrastruktur, parkering og renovasjonsanlegg.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler Anne Gro Haviken.

Saksdokumenter:

Olbergsmoen
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse - Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - Olbergsmoen - 30052022.pdf
Bestemmelser - Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser - Olbergsmoen -30052022.pdf
Reguleringsplankart Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21902022 - Reguleringsplan_Olbergsmoen_(A2 M_1000)_05052022.pdf
Rapport arkeologisk registrering - Olbergsmoen - planID 3046-105

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arkeologisk registrering - Olbergsmoen - planID 3046105.pdf
Møtereferat regionalt Planforum 19012021

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat regionalt Planforum 19012021.pdf
Støyrapport - Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport - Olbergsmoen - 20122021.pdf
ROSanalyse for Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROSanalyse for Olbergsmoen.pdf
Saksprotokoll Detaljreguleringsplan - Olbergsmoen - PlanID 3046-105 - førstegangsbehandling

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll Detaljreguleringsplan - Olbergsmoen - PlanID 3046-105 - førstegangsbehandling.pdf

 

Dokumenter fra planoppstart: