Detaljregulering Sortebergstranda

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for

Sortebergstranda, Nasjonal plan-ID: 3046-110.

 

Frist for å komme med innspill og merknader til planarbeidet er 13.05.2022.

___________________________________________________________________________

Planområdet består av et skogkledd platå i nærområdet av Krøderfjorden. Planområdet er på ca. 57 dekar på eiendommen Søndre Surteberg gnr/bnr. 212/4 .

Formålet med planarbeidene er planlegging av byggeområde for fritidsbebyggelse, adkomstveger, badeplass/brygge, tursti, vann- og avløpsløsninger, friluftsområde mm. Det legges opp til 15-20 tomter for fritidsbebyggelse. Strandsonen søkes ivaretatt for allment friluftsliv.

Området er vist som område BFR11 i Kommunedelplanen for Norefjell 18.03.2021. Det forventes ikke at planene vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Forslagstillere er: Tor Fretland

Plankonsulent: Grinaker Utvikling AS

Varslingsdokumenter:

Surtebergstranda
Tittel Publisert Type
Referat oppstartsmøte 02.07.2021

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undertegnet referat oppstartsmøte 02.07.2021.pdf
Planiniativ Sortebergstranda

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06.07.2021 Planiniativ Sortebergstranda.pdf
Oversiktskart Sortebergstranda

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sortebergstranda_06.04.22_(utsnitt-Annonse).pdf
Planområde Sortebergstranda

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sortebergstranda_varsling (A3 M_2000)18.01.2022.pdf
Varsel om planarbeid Sortebergstranda

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06.04.2022 Varsel planarbeid Sortebergstranda.pdf

 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 13.05.2022 til:

Grinaker Utvikling AS, Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu, eller helst på e-post til post@grinaker.net 

Kopi sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller på e-post til post.kommune@krodsherad.kommune.no

 

Spørsmål kan rettes til Knut Sterud, tlf. 90 66 70 00, e-post: post@grinaker.net