Detaljregulering Noresundanlegget

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for

Noresundanlegget, Nasjonal plan-ID: 3046-113. 

Frist for å komme medmerknader til varsel er 20.08.2022.

___________________________________________________________________________

Formålet med reguleringsplanen vil være å legge til rette for bygging av skole og idrettshall, samt legge til rette for videre bruk av Noresundanlegget. De mest aktuelle arealformålene vil være offentlig tjenesteyting, boligbebyggelse, grønnstruktur, LNFR, samferdsel og hensynssoner for bl.a. bevaring av kulturmiljø. Planområdet er på ca. 70 daa.

Planområdet er avsatt sentrumsformål i gjeldende kommunedelplan for Norefjell. Planen vil overlappe og/eller erstatte flere reguleringsplaner. I gjeldende reguleringsplaner er området i hovedsak avsatt til offentlig bebyggelse og noe boligbebyggelse. Mer informasjon og avgrensning av planområdet er gitt i vedlegg.

Planen er vurdert å falle inn under KU-forskriften § 8. Planen skal konsekvensutredes mht. kulturminner/miljøer, men ikke ha planprogram.

Forslagstillere er: Krødsherad kommune - Plankonsulent: Asplan Viak AS

Merknader til varsel om oppstart sendes til: post@krodsehrad.kommune.no ev. pr. post til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund.

Frist for å komme med merknader til varsel er 20.08.2022.

Varslingsdokumenter:

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Rådgiver
E-post
Mobil 951 40 763