Detaljregulering Hovden - Haslerudseter

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID, PLANPROGRAM OG UTBYGGINGSAVTALE FOR HOVDEN-HASLERUDSETER

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av planarbeid, og planprogram legges ut på høring og til offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan

Hovden-Haslerudseter i Krødsherad kommune, Nasjonal plan-ID: 3046-108.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom grunneiere og Krødsherad kommune.

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 09.04.2022.

___________________________________________________________________________

Planområdet utgjør ca. 3086 daa og er lokalisert på vestsiden av Krøderen, ca 1 mil sør for Noresund sentrum med avkjøring fra Fv2896. 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling i området med fritidsbebyggelse eie/utleie, samt næringsutvikling innen reiseliv. De nye hytteområdene vil primært være lokalisert nær eksisterende hyttefelt og infrastruktur. Det vil således også bli vurdert noe videreutvikling innenfor de allerede regulerte områdene. Oppstart av planarbeid ble først varslet sommeren 2021. I forbindelse med innspill og planforummøte ble det vurdert at forslaget utløser krav til konsekvensutredning med planprogram. Oppstart varsles derfor på nytt.

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel, 24.9.2013, avsatt til LNF-formål for spredt fritidsbebyggelse - fremtidig (Sone 3) og fritidsbebyggelse - fremtidig i gjeldende kommuneplan. I tillegg vil planområdet erstatte følgende reguleringsplaner: Hovdekollen plan-ID 3046 49, Haslerud-Hovden plan-ID 3046 21 og Haslerudseter plan-ID 3046 63.

Planen er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel, men legger opp til nye byggeområder i områder avsatt til LNFR.

I forbindelse med at reguleringsplanen utløser krav til konsekvensutredning har det blitt utarbeidet et planprogram. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes, hvilke metoder som skal brukes for utredning og angir fremdrift og planlagte medvirkningsprosesser.

Forslagstillere er: Asle Martin Raaen Bøe, Truls K. Bjerkerud/Inger Merete Bjerkerud og Jørn Konrad Bye, Johan Woldmo og Ole Raaen.

Plankonsulent: MjøsPlan AS

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 09.04.2022 til:

MjøsPlan AS v/Line Irene Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv eller på e-post til lineirene@mjosplan.no.

Kopi sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller på e-post til post.kommune@krodsherad.kommune.no

 

Spørsmål kan rettes til Line Irene Danielsen, tlf. 91819886, e-post: lineirene@mjosplan.no.

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00
Anne Gro Haviken
Rådgiver
E-post
Mobil 951 40 763