Detaljreguleringsplan for Norelia, planID 3046-106

Kommunestyret i Krødsherad kommune vedtok i møte 11.11.2021 detaljreguleringsplan for Norelia.

Formålet med planen er å legge til rette for at Norelia kan utvikles til et attraktivt område for etablering av fritidsboliger, boliger, leilighetsbygg og hotell med tilhørende infrastruktur og grøntstruktur.

Planen erstatter tidligere reguleringsplaner for Nore Park vedtatt i 2006, Norelia vedtatt i 2012 og Norelia Nedre vedtatt 2018.

Den nye Norelia-planen legger til rette for en mer hensiktsmessig og helhetlig disponering området, med vekt på å forenkle veistrukturen og minimere terrenginngrep. Videre legger planen til rette for fortetting og økt arealutnyttelse.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Bygdeposten, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Krødsherad kommune, 3536 Noresund, eller på e-post til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

Plandokumentene kan du se ved å åpne linkene nedenfor. Spørsmål til planen kan rettes til Krødsherad kommune v/Morten Eken, tlf. 32150000.

Under finner du plandokumentene: