Detaljreguleringsplan Norefjell Alpingrend

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte 16.06.2022 detaljreguleringsplan for Norefjell Alpingrend, PlanId 3046-109, jf. Pbl § 12-12.

Reguleringsplan Høgli-Ødegård, PlanID 3046-31, vedtatt 22.06.2005, inkludert alle senere
planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Avgjørelsen kan påklages etter pbl § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Ev. klage skal framsettes skriftlig og sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund, eller på e-post til post@krodsherad.kommune.no.

Klagefrist er 22.08.2022.

Planområdet utgjør ca. 39 daa og ligger på Norefjell langs Fjellhvilveien, øst for Skistua til Norefjell skisenter. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av fritidsbebyggelse med inntil 6 nye fritidsenheter på en del av gnr/bnr 210/41. Alle utbygde eiendommer innlemmes i avgrensningen for å få en oppdatert og helhetlig plan over området, og planen skal erstatte tidligere reguleringsplan i området.

Saksdokumenter:

Norefjell Alpingrend
Tittel Publisert Type
ROS-analyseskjema - Trafikksikkerhet

23.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyseskjema - Trafikksikkerhet.pdf
ROS-analyse - Norefjell Alpingrend

23.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse - Norefjell Alpingrend.pdf
Solskygge-analyse-Norefjell Alpingrend_

23.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Solskygge-analyse-Norefjell Alpingrend_.pdf
Skredfarevurdering

23.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredfarevurdering.pdf
Overvannsnotat

23.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overvannsnotat.pdf
Saksprotokoll vedtak Norefjell Alpingrend

08.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll vedtak Norefjell Alpingrend.pdf
Bestemmelser - Norefjell Alpingrend

08.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser - Norefjell Alpingrend 160622.pdf
Reguleringsplankart Norefjell Alpingrend

08.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljplan_Norefjell Alpingrend_M1000_A2 160622.pdf
Planbeskrivelse - Norefjell Alpingrend

08.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - Norefjell Alpingrend 160622.pdf

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Rådgiver
E-post
Mobil 951 40 763