Skolebygg, skolestruktur og stedsvalg i Krødsherad

Sakene om nye skolebygg i Krødsherad har med jevne mellomrom vært oppe til behandling i kommunestyret. 

I kommunestyremøtet i desember 2020 ble det vedtatt en åpen høring ang. skolestruktur for at alle sider av saken skulle belyses. Høringen skal behandles som egen sak i kommunestyret i forkant av saken om prosjektering av ny skole på Noresund.

På denne siden samler vi informasjon slik at det skal være enklere å orientere seg på status og saksgang. 

  • Det gjøres opptak av formannskapets møter som legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtene.
  • Kommunestyremøtene streames, disse kan følges direkte via våre nettsider. Opptak fra kommunestyrets møter legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtene. 

Presentasjoner fra politiske møter kan du finne her

Dokumenter utlevert i møter kan du finne her

Presentasjon av nye Krødsherad skole på Noresund 07.08.2023
Ny Krødsherad skole - Gjennomføring av pris- og design konkurranse August 2023
Referater fra møtene i skolekomiteen
27.01.2022 - Vern av kommunehus og konsekvenser for skoleprosjektet

Kommunestyre behandlet sak 12/2022 - Vern av kommunehus og konsekvenser for skoleprosjektet, i møte den 27.01.2022. 

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak fra møte

 

Vedtak

Fylkeskommunen har vurdert at Noresundanlegget har regional verneverdi. Alle alternativer for skole som innebærer hel eller delvis rivning kan påklages av fylkeskommunen. Anlegget kan også ha nasjonal verneverdi og bli fredet. Dersom det er truet av rivning kan det bli midlertidig fredet inntil en slik vurdering er gjort. Alle alternativer som innebærer hel eller delvis rivning, vil kunne forsinkes betydelig eller stoppes helt, av vernemyndighetene på regionalt eller nasjonalt nivå. Skolen det er innhentet anbud på kan flyttes noe og få plass på tomta, selv om bare skolefløyen rives. Det betyr ikke at skolen er innpasset i miljøet og spiller sammen med eksisterende kommunehus, og det er sannsynlig at fylkeskommunen vil påklage en slik løsning. Det kan også føre til at anlegget blir midlertidig fredet. Selv om skolen forsøkes tilpasset, slik at den ikke påklages, er ikke det noe som løses mellom entreprenør og fylkeskommunen. Det er kommunen som vil være ansvarlig både som bygningsmyndighet og byggherre. Kommunen må bære alle omkostninger for omprosjektering, endringer, forsinkelser og eventuelt annullering av kontrakt. Det vil være enklere og raskere å få aksept hos vernemyndighetene for en skole tegnet på nytt ut fra de nye rammene som nå foreligger. En ny skole, som innpasses i kulturmiljøet og spiller sammen med det eksisterende, betyr ikke noe som ligner på skolen fra 1958. Det er heller en moderne skole med egenart som er tilpasset stedet og omgivelsene. Å ta vare på kulturminnet og kulturmiljøet, og forbedre det med et tilpasset nybygg med gode kvaliteter, vil bidra til å styrke hele bygdas særpreg og identitet, og gi elever, lærere og resten av bygda, en historisk forankring. Bevaring av kulturarven gjennom bruk, ombruk og etablering av en ny felles skole blir en ressurs for hele bygda. Krødsherad skole skal bli et flaggskip for hele bygda. For å sikre en fremtidsrettet skole med hensiktsmessig materialbruk, minimalt klimafotavtrykk, godt arbeidsmiljø og inneklima, og ikke minst redusert byggetid, foreslås å tegne ny skole som tilpasses og integreres med svømmehall, kommune- og samfunnshus. Dette kan gjøres som en samspillsentreprise, der eksisterende tegninger, rom og funksjonsprogram, og allerede foreslåtte løsninger, legges til grunn som veiledende. For å oppnå målene bør skolen bygges i tre og med god gjenbruk av eksisterende strukturer. En pris- og designkonkurranse med samspill sikrer at skolen kan stå klar til skolestart høsten neste år, samtidig som den sikrer at pedagogene i skolen kan komme med viktige innspill i samspillsperioden. Som eksempel på en slik prosess for en 1.-10.-skole vises det til Flakstad kommune i Lofoten som la ut konkurranse i september, valgte anbud i desember, har byggestart i mars og skal ha ferdig skole i desember.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak 130/21 opprettholdes, med unntak av at anbudskonkurranse for skole og idrettshall på Noresund stanses og avlyses på grunn av endrede forutsetninger. Det tegnes ny skole på Noresund som integreres med og tilpasses til svømmehall, kommune- og samfunnshus. De deler av anlegget som kommuneadministrasjonen ikke har behov for, rehabiliteres og inngår som del av skolen. Deler av eller hele eksisterende skolefløy kan rives. Rom- og funksjonsprogrammet for skolen tar utgangspunkt i det som foreligger, med tillegg av folkebibliotek og kulturscene. For nybygg og rehabilitering for skole gjennomføres en pris- og designkonkurranse med samspill. Inntil 4 tilbydergrupper prekvalifiseres. Krødsherad skole skal fra høsten 2022 etableres midlertidig på Krøderen. Kommunedirektøren etablerer og leder komitéen som vurderer og rangerer tilbudene. I tillegg til kommuneadministrasjonen skal rektor, en representant for lærerne og ekstern arkitekt og landskapsarkitekt inngå i gruppen. I samspillsperioden skal lærerne involveres særskilt og deres innspill vektlegges. Som forutsetning i konkurransen settes ferdigstillelse til 1. august 2023. Kontrakt med valgt entreprenør skal skrives innen 1. september 2022 og arbeid med den nye skole og tilpasninger skal starte i løpet av høsten 2022 Det er komiteens ansvar å gjennomføre prosjektet uten politisk medvirkning til de fastsatte tidsfrister. Uenighet i komiteen skal avgjøre med simpelt flertall og det skal skrives referat fra møter som holdes. Kommunedirektøren avklarer om eier av tilstøtende eiendom er villig til å selge areal som gjør det mulig å integrere idrettshall med skolen. Om det er mulig uten å forsinke prosjektet skal idrettshall tas inn i romprogrammet for pris- og designkonkurransen. Uavhengig av dette åpnes det for at tilbyderne kan foreslå løsning for idrettshall i sine tilbud.

27.01.2022 - Innbyggerforslag - vi som ønsker to skoler i kommunen

Kommunestyre behandlet sak 11/2022 - innbyggerforslag - vi som ønsker to skoler i kommunen i møte den 27.01.2022.

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak

Vedtak:

Innbyggerforslaget avvises med hjemmel i Kommunelovens § 12-1 med den bakgrunn at saken allerede er behandlet i inneværende kommunestyreperiode.

27.01.2022 - Krav om lovlighetskontroll av kommunens vedtak i sak «PS 130/21 Oppfølging av sak 75/2021 Stedsvalg for skole»

Kommunestyre behandlet sak 10/2022 - Krav om lovlighetskontroll av kommunens vedtak i sak «PS 130/21 Oppfølging av sak 75/2021 Stedsvalg for skole», i møte den 27.01.2022.

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak

Vedtak

Vedtaket i sak «PS 130/21 Oppfølging av sak 75/2021 Stedsvalg for skole» fattet i kommunestyret 16. desember 2021 opprettholdes. Kravet om lovlighetskontroll av vedtaket sendes til Statsforvalteren, jf. kommuneloven § 27-1.

16.12.2021 - Fremtidig kommunehus

Kommunestyre behandlet sak 131/2021 - fremtidig kommunehus - i møte den 16.12.2021. 

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak.

Vedtak:

Det vedtas å etablere midlertidig kommunehus med innleide moduler. Kommunedirektøren gis i oppdrag å gjennomføre dette på egnet tomt på 208/182. Det settes av en ramme på inntil 2 millioner kroner for 2022 som dekkes av midler fra kommunestyrets disposisjonsfond. Utgifter og kostnader for påfølgende år innarbeides i kommende budsjetter. Kommunedirektøren gis videre i oppdrag å detaljert utrede permanent kommunehus og komme tilbake med egen sak på dette i løpet av 2022. I videre arbeid skal det jobbes med to alternativer, henholdsvis på Krøderen og Noresund. Vedlagte opsjonsavtale med Expo Property inngås og Expo gis med det mulighet til å gå videre med sine planer om detaljregulering av branntomta 188/168. Denne gir ingen bindinger på at framtidas kommunehus blir der. Krødsherad kommune setter av 1 million kroner for en vekststrategi/ mulighetsstudie for Krøderen. Det disponeres midler fra Prosjekt 07005 Stedsutvikling Noresund/Krøderen til dette. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innhente tilbud fra eksterne prosjekt-/prosessledere til å gjennomføre en slik prosess. Med utgangspunkt i vekstprosess for Krøderen settes det av minimum 7 millioner kroner til å gjennomføre forslagene i strategien. Dette vil innlemmes i kommunens langtidsplan 2023-2027.

16.12.2021 - Oppfølging av sak 75/2021 - stedsvalg for skole

Kommunestyret behandlet sak 130/2021 - oppfølging av sak 75/2021 - stedsvalg skole i møte den 16.12.2021. 

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak.

Vedtak 

Det vedtas å bygge skole og idrettshall på Noresund. Kommunedirektøren gis i oppdrag å tildele kontrakt iht. pågående anskaffelsesprosess. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt etter karensperioden. -Det vedtas å søke spillemidler til idrettshall og nærmiljøtiltak på Noresund. Kommunedirektør iverksetter nødvendig prosess for dette. -Det settes av en ramme på 155 millioner kroner til prosjektet. Revidert budsjett utarbeides i starten på 2022 i egen sak når betalingsplan for prosjektet er avklart etter kontraktsmøte med entreprenør. Økonomiplanen for påfølgende år reguleres tilsvarende. -Av de 155 millioner settes det av 2.6 millioner kroner fra skolefondet til midlertidige moduler ved Krøderen skole og bikostnader. Denne summen reguleres i egen sak når anbud for moduler er gjennomført i 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Gustav Kalager (AP) fremmet ønske om at følgende protokolltilførsel tillegges protokollen:

Advokat Magnus Dæhlin ved Dæhlin og Sand Advokatfirma kommer med et notat om muligheter for å klage vedtaket til overordnet myndighet og tidsfrister for dette.

11.11.2021 - Avklaring om styring av skolesaken fremover

I kommunestyrets møte den 11.11.2022 ble sak 107/2021 - Avklaring om styring av skolesaken fremover behandlet. 

Her finner du alle møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak

 

Vedtak:

Den prosessen som Kommunestyret fattet vedtak om i sak 35/21 i møte18. mars 2021 er gjennomført. I og med kommunestyrevedtaket i sak 75/2021 den 17. juni 2021 er funksjonen Formannskapet fikk som Styringsgruppe knyttet til vedtaket fra 18. mars 2021 gjennomført. Den videre behandlingen av skolesaken, informasjon om framdrift og eventuelle vedtak som må gjøres gjennom byggeperioden vil foregå i ordinære Formannskap og Kommunestyremøter. Tillitsvalgte for skolen og skolens personale vil bli løpende orientert i den videre prosessen. Tillitsvalgte, verneombud og ungdomsråd gis møte mulighet og talerett i formannskapet ved behandling av saken

17.06.2022 - Stedsvalg for skole

Den 17.06.21 ble sak 75/2021 - stedsvalg for skole i Krødsherad behandlet.

Her finner du møtedokumentene, saksprotokoll og vedtak.

Vedtak:

"Krødsherad skole legges til Noresund. Kommunedirektøren gis i oppdrag å sette i gang den videre prosessen for etablering av nytt skolebygg på Noresund. Kommunedirektøren gis adgang til å bruke inntil 10 millioner kroner av skolefondet i 2021. Dette vedtaket opphever vedtak om låneopptak i sak 32/21. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med øvrig finansiering av prosjektet senest i budsjett for 2022. Kommunedirektøren kommer tilbake med sak/saker for de belyste punkter som ikke er konkludert på nåværende tidspunkt"

27.05.2021 - Habilitetsvurdering av kommunestyremedlemmer i Krødsherad

I kommunestyrets møte den 27.05.2022 ble sak 61/2021 - Vurdering av habilitet - kommunestyremedlemmer i Krødsherad behandlet. 

Her finner du møtedokumenter, saksprotokoller og vedtak fra møte

 

Vedtak:

Følgende kommunestyrerepresentanter og varamedlemmer ble erklært habile i videre behandling av skolesaken etter fvl. § 6:

Bjørn Kristian Nim Bråten (BL) ble erklært habil i saken

Kristine Nore (BL) ble erklært habil i saken

Asle Martin Raaen Bøe (BL) ble erklært habil i saken

Even Skjetne Bøe (BL) ble erklært habil i saken

Knut Skinnes (BL) ble erklært habil i saken

Anders Bjerregaard (H) ble erklært habil i saken

Stian Skinnes Fossen (H) ble erklært habil i saken.

Gøril Ødegård (H) ble erklært habil i saken.

Varamedlem Eugen Sebastian Hovden Haush (H) ble erklært habil i saken

Varamedlem Gunbjørn Kjernås (H) ble erklært habil i saken.

Gustav Kalager (AP) ble erklært habil i saken

Kjersti Aasen (AP) ble erklært habil i saken.

Fred Løvli (AP) ble erklært habil i saken.

Erling Tormod Bottolfs (AP) ble erklært habil i saken.

Wivi Braathen (AP) ble erklært habil i saken.

Ståle Løvli (AP) ble erklært habil i saken.

Varamedlem Hermann Glienke (AP) ble erklært habil i saken

Varamedlem Inger Marie Aasen Bjerkerud (AP) ble erklært habil i saken.

Varamedlem Tor Gunnar Bjøre (BL) ble er erklært habil i saken

Følgende kommunestyrerepresentanter og varamedlemmer ble erklært inhabile i videre behandling av skolesaken etter fvl. § 6:

Lars Erik Raaen (BL) ble erklært inhabil i saken

Andreas Kagiavas Torp (H) ble erklært inhabil i saken

Varamedlem Åsne Rogstad (BL) ble erklært inhabil i saken

Den nye ledelsen i Krødsheradskolen

Lars Erik Raaen og Linda Aaskjær vil sammen utgjøre det nye lederteamet for Krødsheradskolen fra 15. mai.

Rektor Odd Henning Bentsen går offisielt av 1.9.2021, men har siste arbeidsdag i kommunen den 30. juni. Han synes det er vesentlig at Lars Erik nå kan begynne jobben med planlegging av skolehverdagen for høsten sammen med Linda.

 - Vi har i dag informert lærerkollegiet vårt om lederstrukturen for den nye Krødsheradskoen i et allmøte, vi er glade for at vi har fått en sterk lederduo med både de rette pedagogiske kvalifikasjoner og de lederegenskapene vi tenker er viktige inn i skolehverdagen, sier Leder for oppvekst og kultur Børre Jensen.

Lars Erik og Linda uttaler selv at de ser frem til samarbeidet og går ydmykt i gang med den store jobben som skal gjøres. 

- Vi må brette opp ermene og skape en meningsfull skolehverdag for elevene, de ansatte og foresatte der trygget, læringsmiljø og samskapning er viktige stikkord, sier de to.

Krødsherad kommune ønsker duoen lykke til med det viktige arbeidet. 

Etablering av styringsgruppe for skole

Bakgrunn for at styringsgruppe for skole ble etablert var følgende vedtak i Kommunestyresak 35/21 fattet den 18.03.2021. 

1.Det utarbeides skisse og kostnadsoverslag for en samlet skole beliggende på Krøderen i tillegg til skisse og kostnadsoverslag som er utarbeidet for en skole beliggende på Noresund.

2. Det legges fram løsninger og kostnadsoverslag for SFO både på Krøderen og Noresund.

3. Skisser og kostnadsoverslag for en skole på Noresund som nå foreligger klargjøres i tråd med de signalene som kom fram i Formannskapsmøtet 11. mars.

4. Midlertidige løsninger og kostnader for drift av skolen i byggetiden, herunder løsninger for kroppsøvning og skysskostnader presenteres så langt det er mulig for begge alternativene. Følgekostnader utredes så langt det er mulig for begge lokaliseringsalternativer.

5. Formannskapet er styringsgruppe for denne prosessen.

6.Utredningene legges fram til politisk behandling med sikte på vedtak i Kommunestyret medio juni 2021 og byggestart så raskt det er praktisk mulig. Det arbeidet som er i gang for utvikling av våre to tettsteder intensiveres og særlig i forhold til det av våre tettsteder der skolen blir lagt ned. En helhetlig gjennomgang av kommunens økonomi frem til 2035, fremlegg med ulike nivåer på renter, og befolkningsgrunnlag innregnes. Alle kostnader blir innregnet.

Her finner du sakspapirer til kommunestyrets møte den 18.03.2021

Det første styringsgruppemøte ble avholdt i forkant av formannskapets møte den 25.03.21 og foregikk via teams. 

Her finner du videoarkiv og sakspapirer fra styringsgruppemøtene.

Saksdokumenter fra behandling i formannskapet 11.03.21 og kommunestyret 18.03.21
Høring og høringsinnspill - endring av skolestruktur og stedsvalg, med høringsfrist 21.02.2021.

Høringsbrev

Høringsinnspill;

 

HØRINGSUTTALELSE -  ELEVRÅDET PÅ BARNESKOLEN - Krøderen (PDF, 336 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  ELEVRÅDET PÅ UNGDOMSSKOLEN (PDF, 74 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  FRA OLADALEN (PDF, 646 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  KRØDSHERAD IDRETTSLAG (PDF, 92 kB)

HØRINGSUTTALELSE -  NORESUND VELFORENING (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - BARN MED SPESIELLE BEHOV - Steinar Bjerkerud og Inger Marie Aasen Bjerkerud (PDF, 134 kB)

HØRINGSUTTALELSE - BETRAKTNINGER FRA ET NÆRINGSUTVIKLINGSPERSPEKTIV (PDF, 802 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Dan Stensvik (PDF, 120 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Elevrådet Noresund skole (PDF, 74 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Fagforbundet Krødsherad (PDF, 55 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FAU KRØDEREN BARNESKOLE (PDF, 655 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FAU UNGDOMSSKOLEN (PDF, 995 kB)

HØRINGSUTTALELSE - FORELDRENE I LESTEBERG  (PDF, 964 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Ingvild Stegane Strandbråten og Arild Glesne Strandbråten (PDF, 195 kB)

HØRINGSUTTALELSE - KFAU (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - KRØDEREN VELFORENING (PDF, 105 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Krødsherad ungdomsråd (PDF, 80 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Line Slevikmoen 1.oversendelse (PDF, 1016 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Line Slevikmoen revidert versjon (PDF, 160 kB)

MELDINGSTEKST - Line Slevikmoen (PDF, 78 kB)

HØRINGSUTTALELSE - LISE BJERKERUD OG KRISTIAN TORGERSEN (PDF, 709 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Marit Christin Skinnes og Anders Mjølstad (PDF, 470 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Noen innbyggere (PDF, 275 kB)

HØRINGSUTTALELSE - NOREFJELL RESORT (PDF, 85 kB)

HØRINGSUTTALELSE - NORESUND FAU (PDF, 2 MB)

HØRINGSUTTALELSE - PERSONALET PÅ KRØDEREN (PDF, 615 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Rektor Krøderen skole Odd Henning Bentsen (PDF, 300 kB)

HØRINGSUTTALELSE - STIFTELSEN KRØDSHERADHALLEN (PDF, 75 kB)

HØRINGSUTTALELSE - SU Krøderen barnehage v/foreldrerepresentanter (PDF, 242 kB)

HØRINGSUTTALELSE - SU Krøderen skole (PDF, 118 kB)

HØRINGSUTTALELSE - UNDERSKRIFTER INNSPILL FRA HTH (PDF, 2 MB)

INVITASJON TIL Å BLI MED PÅ INNSPILL HTH (PDF, 6 MB)

HØRINGSUTTALELSE - Utdanningsforbundet i Krødsherad UDF 19022021 (PDF, 365 kB)

HØRINGSUTTALELSE - Utdanningsforbundet Noresund skole (PDF, 142 kB)

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 25.01.21 (PDF, 581 kB)

 

Innspillsmøte for kommunestyre 28.01.2021 - foreløpige tegninger av ny samlet skole med beliggenhet på Noresund

Kommunestyret ble invitert til innspillsmøte med presentasjon av foreløpige tegninger av ny samlet skole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund, den 28.01.2021 kl.17:00-20:00. Møtet vil foregikk på teams. De foreløpige tegningene ble lagt frem i møte.

 

Vedtak fattet av kommunestyret den 29.10.2021

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 117/20 den 29.10.2021.

1. Det prosjekteres en ny samlet skole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund og med sikte på byggestart så raskt det er mulig. Dette innebærer at Noresund Skole og Krødsherad Kommunehus må rives for å få plass til den nye skolen og med tilpasning til svømmehallen og garderober og de deler av eksisterende bygningsmasse som kan benyttes videre. Det utarbeides skisser og kalkyler for nødvendig ombygging og tilrettelegging for flytting av Krødsherad Kommune sin administrasjon til ungdomsskolelokalene på Krøderen eller alternativt til Lensmannsgården i Noresund med eventuelt nødvendig tilbygg. Andre plasseringer i Noresund Sentrum kan vurderes.

2. Kommunen opprettholder støtten/bidraget til Krødsheradhallen. Det utvikles aktivitets- SFO på Krøderen. Krøderen Samfunnshus blir stående som kommunens storstue inntil eventuelt Krødsheradhallen blir bygget ut til å overta denne funksjonen.